УРОК 16

09.11-16.11

Читаем,обсуждаем

Великолепный маляр («Приключения Тома Сойера » )

Вопросы для обсуждения:

Почему Том не хочет красить забор, почему ему это сделать тяжело?

*Какая «блестящая мысль » появилась у Тома?

-Почему Джим не хотел помочь Тому ?

-Почему Бену и другим мальчикам захотелось белить забор?

-С каким чувством вы читали эту главу?

-Как вы думаете, почему глава  названа «Великолепный маляр»?

-Что вы можете сказать о Томе Сойере?

-Как к нему относится автор?

Домашнее задание:

Упражнение 1.Составь предложения и запиши связный текст:

Олины гладиолусы

 1. Разводит, Оля, гладиолусы
  Оля разводит гладиолусы .
 2. вскопала, она, грядку, и, посадила, цветов, рассаду
  Она вскопала грядку и посадила рассаду цветов.
 3. лето, всё, она, цветы, поливала, траву, сорную
  Всё лето она поливала цветы, сорную траву .
 4. распустились, в, августе, цветы, пышные
  В августе распустились пышные цветы.

Упражнение 2 Прочитайте предложения, вставьте подходящие по смыслу слова.

В ночном небе ярко сверкают звёзды.

Стая крикливых журавлей пронеслась над полем .

Осенью на приусадебном участке дети собрали хороший урожай.

Я с друг прочитал интересный детектив.

На уроке русского языка мы писали сочинение.

Упражнение 3 .Допишите окончания.

Зимой на улице шёл сильный снегопад.

Метель понеслась и закружилась в снежном вальсе .

Могучий лось тяжело пробирался по высокой густой траве .

Белым снегом занесло все лесные тропинки .

21.11.2022

500.Գտե՛ք հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
– 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։
|-10|=10

|+1|=1
|-4| =4
|+12|=12
|+18|=18
|0|=0
|-19|=19
|-100|=100

501.Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի,
ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

|-9|=9

503.Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ
արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

|-1|=1
|1|=1

504.Հաշվե՛ք.
ա) |– 6| + |4|=10, դ) |– 50| + |– 4|=54, է) |– 18| · |– 21|=378,
բ) |21| – |6|=15, ե) |31| + |27|=58, ը) |44| : |– 4|=11,
գ) |– 3| – |– 1|=2, զ) |15| · |– 12|=180, թ) |– 210| : |– 15|=14։

505.Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի
մեծ է.
ա) |– 7| < |11|, գ) |– 31| < |– 50|, ե) |0 |< |– 3|,
բ) |– 6| >|– 5|, դ) |9| > |8|, զ) |17 |>|0|։

507.Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի
փոխարեն տեղադրելով հետևյալ թվերը.
0, – 15, – 45, 10, – 30։
|0| : 5 + 11=11
|-15| : 5 + 11=14
|-45| : 5 + 11=20
|+10| : 5 + 11=13
|30| : 5 + 11=17

508.Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) |5| = 5, գ) |0| = 0, ե) |3| – 1 = 2,
բ) |– 1| = 1, դ) 2 · |2| = 4, զ) 3 + |3| = 6։

511.Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման
կարգով.
– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։
|0|, |3|, |-4|, |-5|, |-17|, |-18|, |29|, |39|.

18.11.2022

476.Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
ա) – (-35) = 35,
բ) – (-81)= 81,
գ) – +44 = –44,
դ) – +125 = –125։

477.Լրացրե՛ք աղյուսակը` սյունակների դատարկ վանդակներում գրելով նշված թվերին հակադիր թվերը.

478.Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.
ա) – (–63) = 63, գ) 38 = (-38)– (+38),
բ) – (+45) = –45, դ) –52 =+52 – (–52),


480.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք
արտահայտության արժեքները.
ա) –( *)+ 3,
— (-8) + 3=11
— (0)+ 3=3
— (69)+3=-66
— (-21)+3=24
բ) – (– * ) –4։
-(8)-4=-12
-(-0)-4=-4
-(-69)-4=65
-(21)-4=-25

482.Կոորդինատային ուղղի վրա (տե՛ս նկ. 62) գտե՛ք հակադիր կետերի
բոլոր զույգերը։

C(-2) E(2)
B(-5) F(5)
A(-7) H(7)

484.Գտե՛ք ամենամեծ և ամենափոքր թվերը.
–1, +2, +7, –6, +5, 0, –11, +10, –9, +2։
ամենամեծ-+10
ամենափոքր- -11

488.Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞
գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

50+3=53
3710:53=70
70×3=210գ

489.Լաստը գետի հոսանքով 8 ժամում լողում է 24 կմ։ Քանի՞ ժամում
նույն հեռավորությունը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ
կանցնի նավակը, որի արագությունը չհոսող ջրում 7 կմ/ժ է։


24:8=3կմ/ժ
7-3=4կմ/ժ
24:4=6կմ/ժ

18.11.2022

Հ. Թումանյանի «Ոսկի քաղաքը»  հեքիաթն ամբողջությամբ կարդա’։

1.Առանձնացրո’ւ հեքիաթի հերոսներին եւ բնութագրի’ր։
Գոհար թագուհի-Իմաստուն, հոգևոր, բարեհաճ:
Դիվանան-Սրտացավ:
Քանաքարա-Բարի:

2.Մեկնաբանի’ր հետեւյալ նախադասությունը<< …կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ձգտում ու ճանապարհ>>։
Այս նախադասությունը ասում է , որ կյանք չկա առանց ձգտումի և նպատակի:
3.Ո°րն է երջանկության բանաձեւը ըստ հեքիաթի։
Հեքիաթում ասվում է , որ երջանկությունը ոսկու մեջ չէ, այլ ուրախություների մեջ է ՝նվեր նվիրելու ժամանակ, ծիծաղի մեջ: Իսկ իմ կարծիքով երջանկությունը փողով չեն կարող գնել:
Ի°նչ է երջանկությունը քե’զ համար։
Իմ համար երջանկությունը այն է , որ դու ուրախանում ես և ուրախացնում ես: