ՄԻ ԿԱԹԻԼ ՄԵՂՐԸ

Մի գյուղացի իրենց գյուղում
Խանութ սարքել, բան էր ծախում։
Օրվան մի օր մոտիկ գյուղից,
Մահակն ուսին, շունն ետևից

Ներս է մտնում մի զըռ չոբան.
— Բարի օր քեզ, ա՛յ խանութպան,
        Մեղրը չունե՞ս,
        Մի քիչ տաս մեզ։
— Ունեմ, ունեմ, չոբան ախպեր.

Ամանդ ո՞ւր է, ամանըդ բեր,
Ինչ տեղից որ ինքդ կուզես,
Էս սըհաթին քաշեմ տամ քեզ։

Էսպես հանգիստ, էսպես սիրով,
Մեղրից անուշ լավ խոսքերով

Մեղր են քաշում. մին էլ հանկարծ
Մի կաթ մեղրը ծորում է ցած։
— Տը՛զզ, էն կողմից մի ճանճ գալի,
Էս կաթիլին վեր է գալի։
Ճանճի վըրա, թաքուն-թաքուն,

Էս խանութի տիրոջ կատուն
        Դուրս է ցատկում,
        Թաթով զարկում…

Բայց հենց կատվի ցատկելու հետ
Հովվի շունը իսկույն ևեթ

Հաֆ է անում,
        Վեր է կենամ,
        Խեղճ փիսիկին
        Դընում տակին,
        Ձեռաց խեղդում

Ու շըպըրտում։

— Խեղդե՜ց, խեղդե՜ց, վա՜յ, իմ կատուն,
Ա՛յ սատկես դու, շան որդու շուն,-
Բարկանում է խանութպանը
Ու ձեռն ընկած մոտիկ բանը

Տուր՝ թե կտաս շան ճակատին,
Շուռ է տալի կատվի կողքին։

— Վա՜յ, ձեզ մատա՜ղ, ասլան շունըս,
Իմ ապրո՜ւստըս, տե՜ղըս, տո՜ւնըս…
Տունըդ քանդվի, ա՜յ խանութպան,

Անխիղճ, լիրբ, չար, ֆըլան–ֆըստան,
Ո՞նց թե դու իմ շանը զարկե՜ս,
Դե, զարկելը հիմի դու տես…
Գոռում է մեր աժդահակը,
Մեծագլուխ իր մահակը

Ետ է տանում ու ցած բերում,
Խանութպանին շեմքում փըռում։

— Ըսպանեցի՜ն… հա՜յ, օգնությո՜ւն…
Ու թաղից թաղ, ու տանից տուն
Ձեն է տալի մեկը մյուսին.

— Հա՜յ, օգնությո՜ւն… ըսպանեցի՜ն…
Վերի թաղից, ներքի թաղից,
Ճամփի վըրից, գործի տեղից,
        Ճիչով, լալով,
        Հարայ տալով,—

Էլ հերն ու մեր.
        Քիր ու ախպեր,
        Կին, երեխեք,
        Ընկեր տըղեք,
        Զոքանչ, աներ,

Քավոր, սանհեր,
        Քեռի, փեսա…
Ինչ իմանաս էլ՝ ո՛վ է սա,
Գալիս են ու անվերջ գալիս,
Ով գալիս է՝ տուր թե տալիս.

— Տո՛, կոպիտ արջ, տո՛, վայրենի,
Էս տեսակ էլ բա՞ն կըլինի.
Դու առուտուր եկար անես,
Թե՞ իր շեմքում մարդ ըսպանես…

Մին ասում են՝ տասը զարկում,

Աղցան անում, մեջտեղ ձըգում,
Իր շան կողքին երկար ու մեկ։
— Դե՛, ձեր մեռելն եկեք տարեք։
Ու էստեղից բոթը գընում,
Գընում մոտիկ գյուղն է հասնում.

— Հե՜յ, օգնեցե՜ք,
        Մեռած հո չեք,
Ըսպանեցին մեր գյուղացուն…

Ինչպես շընաճանճի մի բուն
        Քանդես, թողնես,

Էն ճանճի պես
Ամբողջ գյուղով օրդու կապում,
«Բու՛հ» են անում, դուրս են թափում
Ամեն մինը առած մի բան.

Որը ձեռին մի հրացան,
Որը եղան, ցաքատ կամ սուր,
Որը թի, բահ, որը շամփուր,
Որը կացնով, որը փետով,
Որը ձիով, որը ոտով,
Որն անգըտակ, որը բոբիկ —

Դեպի դուշման գյուղը մոտիկ։
— Տո՛, էսպես էլ անիրավ գյո՜ւղ.
Ոչ խիղճ ունեն, ոչ ահ-երկյուղ.
Մարդ գընում է առուտուրի,
Հավաքվում են՝ քաշում սըրի։

Թո՜ւ ձեր գեղին, միջի մարդին,
Ձեր նամուսին, ձեր ադաթին…
        Գընա՜նք, զարկե՜նք,
        Ջարդե՜նք, կրակե՜նք…
— Հա՜յ, հո՜ւյ, հառա՜ջ, դե՜ ձեզ տեսնե՜մ…

Ու դուրս եկան իրարու դեմ,
Հա՛ զարկեցին ու զարկեցին,
Կոտորեցին, կըրակեցին,
Ինչքան ավել կոտորեցին,
Էնքան ավել կատաղեցին,

Ջարդեցին իրար,
        Ջընջեցին իրար,
        Կորան, գընացին
        Գետնին հավասար։

Դու մի՛ ասիլ, մեկը մեկից

Էսքան մոտիկ, սահմանակից
Էս գյուղերը հարկ են տալի
Ամեն մինը մի արքայի։
Մի տերության թագավորը,
Երբ լսում է էս բոլորը,

Արձակում է հըրովարտակ
Ժողովըրդին իր հըպատակ.
— Հայտնի լինի մեր տերության,
Զինվոր, բանվոր, ազնըվական —
        Ամեն շարքին

Ու աշխարհքին,
Որ անօրեն ու դավաճան
Մեր դրացի ազգը դաժան,
Երբ մենք քընած էինք սիրով,
Մեր սահմանը մըտավ զոռով,

Ու կոտորեց սուրը ձեռին
Մեր սիրելի զավակներին։
Արդ, սըրահար ու հըրակեզ
Մեր որդիքը կանչում են մեզ,
Եվ մենք, ընդդեմ մեր իսկ կամքին,

Պատվեր տըվինք մեր բանակին,
Թընդանոթով մեր ավերող
Ու աստուծով մեծակարող,
Հանուն արդար ու սուրբ ոխի
Մըտնի հողը մեր ոսոխի։

Մյուսը նույնպես իրեն հերթին
Գըրեց զորքին, ժողովըրդին.
Մարդկանց առաջ և աստըծու,
Բողոքում ենք մեր դըրացու
Վարմունքի դեմ և չար, և նենգ,

Որ ոտքելով ամեն օրենք,
Բորբոքում է կըռիվ ու վեճ
Հին հարևան ազգերի մեջ,
Քանդում սիրո դաշը կապած։
Արդ՝ ակամա մենք ըստիպված,

Հանուն պատվի, արդարության,
Հանուն թափված անմեղ արյան,
Հանուն ազատ մեր աշխարհքի,
Հանուն աստծու և իր փառքի —
Բարձրացնում ենք մեր ձայնն ահա

Ու մեր սուրը նորա վըրա։
Ու ըսկսեց կըռիվն ահեղ։
Շռինդ, որոտ էստեղ, էնտեղ։
Կըրակն ընկավ շեն ու քաղաք,
Արյուն, ավեր, ճիչ, աղաղակ,

Ամեն կողմից սարսափ ու բոթ,
Ամեն կողմից մեռելի հոտ…
        Ամառ, ձըմեռ,
        Ողջ տարիներ
        Մըշակն անբան,

Դաշտերն անցան,
Ու, կըռիվն չըդադարած,
Սովը եկավ համատարած։
Սովը եկավ — սովի հետ ցավ,
Ծաղկած երկիրն ամայացավ…

Իսկ մնացած մարդիկ իրար
Հարցնում էին սարսափահար,
Թե ո՞րտեղից արդյոք ծագեց
Էս ընդհանուր աղետը մեծ։

Զըռ-կոպիտ, անտաժ

Չոբան-հովիվ

Սհատ-ժամ,պատ

Ասլան-այռուծ

բոթ-վատ լուր

որդու կապել- հավաքվել

նամուս-պատիվ

ադաթ- ավբանդույթ

շռինդ-ուժգին ձայն

մայրենի

Տրված բառերը դասավորի՛ր այբբենական կարգով։

արագ, բնական, արքա, բանիմաց, զավակ, դիմակ, դիմակ գովազդ, զգեստ, թութակ, թակարդ։

արագ արքա

բնական բանիմաց

գովազդ

դիմակ,դիմակ

զավակ զգեստ,

թութակ , թակարդ

Տրված բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի։

Եղնիկ-եղնիկներ, թռչուն-թռչուներ, դուռ- դռներ, աչք-աչքեր, ձեռք-ձեռքեր, մարդ-մարդիկ, կին-կանայք, երեխա-երխաներ։

Յուրդաքանչյուր բառի դիմաց գրի՛ր դրան տրվող հարցը։

պայուսակ-ինչ

սեղան-ինչ

համակարգիչ-ինչ

լուսավոր-ինչպիզի

երեք-ինչ

խաղաղ-ինչպզի

հարյուր-ինչքան

հինգ հարյուր-ինչքան

<<Բառքամոցի>> մեթոդով <<հեռուստացույց>> բառից հնարավորինս շատ բառեր կազմի՛ր։

Հեռու, ցույց,ռուս,

Տրված արմատներով բարդ բառեր կազմի՛ր։

միտք-սրամիտ

երգ-երգչախումբ

լույս-լուսամուտ

գույն-գույնզգույն

ծաղիկ-ծաղկաման

Ответьте на вопросы /22-27 февраля/

 1. В какой сказке К. Чуковского заболели все животные?
 2. В скаске Доктор Айболит.
 3. Почему к доктору Айболиту пришла лиса? Что она сказала?
 4. Потому что в нос лисы укусила оса.
 5. Что болело у бегемотиков?
 6. У бегемотиков болели жывотики.
 7. Почему умывальник разозлился на мальчика?
 8. Умывальник разозлился на мальчика потому что он был грязным.
 1. Что сделала мочалка?
 2. Мочалка помыла мальчика.
 3. Кто проглотил мочалку?
 4. Мочалку проглатил крокодил.
 5. Почему вещи снова вернулись к мальчику?
 6. Потому что мальчик помылся.
 7. Что нашла Муха – Цокотуха на улице?
 8. Муха Цокотуха на улице ношла копейку.
 9. Что купила Муха?
 10. Муха купила самовар.
 11. Что принесли Мухе блошки?
 12. Блошки принесли Мухе сапожки с золотими застёшками.
 13. Кто хотел убить Муху?
 14. Муху хотел убить поук.
 15. Кто ее спас?
 16. Муху спас комарик.
 17. О чем просил Слон в сказке “Телефон”?
 18. Слон просил шоколад для своего сына.
 19. О чем просил Крокодил?
 20. Крокодил просил калоши.
 21. Кто еще позвонил автору?
 22. Автору позвонили ещё цапли,свинья,зайчики,мортышки,газели,кенгуру,носорог,медбедь,морж

Упражнения..

1. Допиши предложения подходящими по смыслу словами.

Сшил себе котёнок тапки,

Чтоб зимой не мёрзли _____лапки__________________.

Мышка спряталась под горку

И грызёт тихонько _____корку_____________________ .

Мишка плачет и ревёт:

Просит пчёл, чтоб дали ___мёд_________________.

2. Ниже записано весёлое стихотворение Д. Хармса. Впиши подходящие по смыслу слова.

                            Очень-очень вкусный пирог.

Я захотел устроить бал,

И я гостей к себе _____позвал______________.

Купил муку, купил творог,

Испёк рассыпчатый ____пирог______________.

Пирог, ножи и вилки тут –

Но что-то гости не ___идут________________.

Я ждал, пока хватило сил,

Потом кусочек ____откусил__________________.

Потом подвинул стул и сел

И весь пирог в минуту ___съел________________.

Когда же гости подошли,

То даже крошек не __ношли____________________.

Телефон

У меня зазвонил телефон.

— Кто говорит?

— Слон.

— Откуда?

— От верблюда.

— Что вам надо?

— Шоколада.

— Для кого?

— Для сына моего.

— А много ли прислать?

— Да пудов этак пять.

Или шесть:

Больше ему не съесть,

Он у меня ещё маленький!

А потом позвонил

Крокодил

И со слезами просил:

— Мой милый, хороший,

Пришли мне калоши,

И мне, и жене, и Тотоше.

— Постой, не тебе ли

На прошлой неделе

Я выслал две пары

Отличных калош?

— Ах, те, что ты выслал

На прошлой неделе,

Мы давно уже съели,

И ждём не дождёмся,

Когда же ты снова пришлёшь

К нашему ужину

Дюжину

Новых и сладких калош!

А потом позвонили зайчатки:

— Нельзя ли прислать перчатки?

А потом позвонили мартышки:

— Пришлите, пожалуйста, книжки!

А потом позвонил медведь

Да как начал, как начал реветь.

— Погодите, медведь, не ревите,

Объясните, чего вы хотите?

Но он только «му» да «му»,

А к чему, почему —

Не пойму!

— Повесьте, пожалуйста, трубку!

А потом позвонили цапли:

— Пришлите, пожалуйста, капли:

Мы лягушками нынче объелись,

И у нас животы разболелись!

А потом позвонила свинья:

— Пришлите ко мне соловья.

Мы сегодня вдвоём

С соловьем

Чудесную песню

Споём.

— Нет, нет! Соловей

Не поёт для свиней!

Позови-ка ты лучше ворону!

И снова медведь:

— О, спасите моржа!

Вчера проглотил он морского ежа!

И такая дребедень

Целый день:

Динь-ди-лень,

Динь-ди-лень,

Динь-ди-лень!

То тюлень позвонит, то олень.

А недавно две газели

Позвонили и запели:

— Неужели

В самом деле

Все сгорели

Карусели?

— Ах, в уме ли вы, газели?

Не сгорели карусели,

И качели уцелели!

Вы б, газели, не галдели,

А на будущей неделе

Прискакали бы и сели

На качели-карусели!

Но не слушали газели

И по-прежнему галдели:

— Неужели

В самом деле

Все качели

Погорели?

Что за глупые газели!

А вчера поутру

Кенгуру:

— Не это ли квартира Мойдодыра?

Я рассердился да как заору:

— Нет! Это чужая квартира!!!

— А где Мойдодыр?

— Не могу вам сказать…

Позвоните по номеру сто двадцать пять.

Я три ночи не спал,

Я устал.

Мне бы заснуть,

Отдохнуть…

Но только я лёг —

Звонок!

— Кто говорит?

— Носорог.

— Что такое?

— Беда! Беда!

Бегите скорее сюда!

— В чём дело?

— Спасите!

— Кого?

— Бегемота!

Наш бегемот провалился в болото…

— Провалился в болото?

-Да!

И ни туда, ни сюда!

О, если вы не придёте,-

Он утонет, утонет в болоте,

Умрёт, пропадёт

Бегемот!!!

— Ладно! Бегу! Бегу!

Если могу, помогу!

Ox, нелёгкая это работа —

Из болота тащить бегемота!

Задания.

 1. Прочитайте текст.Прочетала
 2. Выпишите названия животных. Слон, верблюд, крокодил, зайчик, мартышка,медведь, цапли,лягушки,свинья,соловей, ворона,морж, морской ёж,тюлень,олень,газель,кенгуру, носорог, бегемот.
 3. Вы уже знакомы со сказками К. Чуковского «Доктор Айболит», «Мойдодыр». «Муха — Цокотуха» и «Телефон». Выберите одну сказку (которая вам понравилась) и нарисуйте картинку к сказке. Картинку поместите в свой блог.

ву

Знаки препинания в русском

Точка (.), запятая (,), точка с запятой (;), двоеточие (;), многоточие (…), восклицательный знак (!), вопросительный знак (?), тире (-), кавычки (“”), скобки( ).

Упражнение 1.

Кто в полях шумит пшеницей?

Кто летит крылатой птицей?

Ветер!

Кто к земле деревья клонит?

Кто волну морскую гонит?

Ветер!

Упражнение 2.

Прощай, веселое, счаастливое лето .

Все ли вернутся в росные края?

Пожелтели листья на деревьях.

Здравствуй, золотая осень.

Улетают на юг журавли.

Опустели поля.

Упражнение 3.

Идет ежик,

Спешит ежик?

Ежик, еж.

Куда идешь?

Где ты, ежичек, живешь.

Отвечает детям еж?

Меня под елочкой найдешь.

Упражнение 4.

Дождик, дождик,

Не дожди .

Дождик, дождик,

Подожди ?

Дай дойти до дому,

Дедушке седому ?

Упражнение 5.

Дождик, дождик .

Лейся, лейся ,

Я хочу расти, расти !

Я не сахар, я не коржик,

Не боюсь я сырости !

У меня есть хомяк.

Сичас мы в школе.

У меня есть книга .

Мойдодыр /8-12 февраля/

Одеяло
Убежало,
Улетела простыня,
И подушка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.
Я за свечку,
Свечка — в печку!

Я за книжку,
Та — бежать
И вприпрыжку
Под кровать!
Я хочу напиться чаю,
К самовару подбегаю,
А пузатый от меня,
Убежал, как от огня.

Что такое,
Что случилось?
Отчего же
Всё кругом
Завертелось,
Закружилось
И помчалось колесом?
Утюги за сапогами,
Сапоги за пирогами,
Пироги за утюгами,
Кочерга за кушаком —
Всё вертится,
И кружится,
И несётся кувырком.

Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает головой:
«Ах ты, гадкий, ах ты, грязный,
Неумытый поросёнок!

Ты чернее трубочиста,
Полюбуйся на себя:
У тебя на шее вакса,
У тебя под носом клякса,
У тебя такие руки,
Что сбежали даже брюки,
Даже брюки, даже брюки
Убежали от тебя.

Рано утром на рассвете
Умываются котята,
И мышата, и утята,
И жучки, и паучки.
Ты один не умывался
И грязнулею остался,
И сбежали от грязнули
И чулки и башмаки.

Я — Великий Умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников Начальник
И мочалок Командир!
Если топну я ногою,
Позову моих солдат,
В эту комнату толпою
Умывальники влетят,
И залают, и завоют,
И ногами застучат,
И тебе головомойку,
Неумытому, дадут —
Прямо в Мойку,
Прямо в Мойку
С головою окунут!»

Он ударил в медный таз
И вскричал: «Кара-барас!»
И сейчас же щетки, щетки
Затрещали, как трещотки,
И давай меня тереть,
Приговаривать:
«Моем, моем трубочиста
Чисто, чисто, чисто, чисто!

Выполните задания:

 1. Прочитайте текст.
 2. Найдите и выпишите слова, которые отвечают на вопросы
 3.  кто-Лягушка, я , поросёнок, котята, мышата, утята, жучки,паучки,солдаты,трубочист, Мойдодыр,командир, начальник,
 4. что-простыня, подушка, свечка , печка, кнжка, кровать, чай , самовар, огонь, утюги, сапоги ,пирог, кочерга, кушак,спальня, голова, шея, вакса, нос, клякса, рука, брюки, утро, чуки, башмаки , мочалка, нога, комната, головомойка, мойка, таз,щётки, трещотки
 5. Составьте словосочетания с этими словами.
 6. Напишите, что произошло с главным героем сказки. /5-6 предложений/
 7. Малчик проснулся утром. Он был очень грязным. Мальчик испугался, потому что увидел ,что его вещи улетают от него. Вдруг из маминой спальни виходид Мойдодыр и на него ругается. Потом позвал своих солдат- мочалок, щоток. И приказал помыть мальчика.

Մայրենի

Ջաղաց-ջրաղաց

Քուրք-մուշտակ,մորթուց ժիլետ

Փոստալ-մորթե հնամաշ գլխարկ

Բաղարջ-հացի տեսակ

Շեմք-տան դռան՝ դարպասի անմիջապես առջևի տարածությունը

Աղաչանք, պաղատանք-շատ մեծ խնդրանք

կոտ- հացահատիկների համար աման

վեզիր-պալատական պաշտոնյա

նժույգ-ձի

լինգ-սուր ծայրով մետաղյա ձող

ակն-?

խլշկոտել-այս ու այն կողմը նայել՝ դիտելու համար 

կողոպտել-գողանալ

երևակայել- մտքում պատկերացնել

հառաչել-վշտից՝ տխրությունից խոր հոգոց հանել, ախ քաշել

Ոսկու Մասին

Ոսկու մասին այս հետաքրքրաշարժ փաստերի հավաքածուն թույլ կտա մի փոքր ավելին իմանալ այս ազնիվ մետաղի մասին:

Երկրաշարժի ոսկին

1_result

Ոսկին հաճախ հայտնվում է ջրում երկրաշարժերի ժամանակ (երկրակեղևի հսկայական ճնշման արդյունքում):

Հին բջջային հեռախոսներ

2_result

1 տոննա հին բջջային հեռախոսներից ավելի շատ ոսկի կարելի է կորզել, քան 1 տոննա ոսկու հանքաքարից:

Օվկիանոսային ջրեր

3_result

Եթե հնարավոր լիներ կորզել օվկիանոսային ջրերում պարունակվող ամբողջ ոսկին, միջինում ամեն մարդուն բաժին կհասներ 4 կգ այդ մետաղից:

Նոբելյան մեդալներ, արքայաջուր, նացիստներ

4_result

1940թ. Հունգարացի քիմիկոս Դյորդ դե Հեվեշը լուծեց գերմանացի ֆիզիկոսներ Մաքս ֆոն Լաուեի և Ջեյմս Ֆրանկի Նոբելյան մեդալները արքայաջրում, որպեսզի կանխարգելի նացիստների կողմից թանկարժեք մետաղի բռնագանձումը: Պատերազմից հետո մեդալները վերականգնվեցին:

Վճար քրիստոնեական հուղարկավորության համար

5_result

Հայտնի է, որ նավաստիները հաճախ կրում էին ոսկե ականջողեր: Պատճառը շատ պարզ է՝ այն դեպքում, երբ նավաստիները խեղդվում էին և նրանց նետում էր ափ, ապա այդ ականջողները հանդիսանում էին վճար քրիստոնյային վայել հուղարկավորության համար:

Օլիմպիական ոչոսկյա մեդալ

6_result

Օլիմպիական ոսկե մեդալում պարունակվում է ընդամենը 1% ոսկի:

Ձուլամատներ

7_result

Դուբայում գոյություն ունեն բանկոմատներ, որոնք փողի փոխարեն ոսկի են տալիս:

Երկնաքարերի ոսկին

8_result

Երկրակեղևում պարունակվող ոսկու մեծ մասը այնտեղ է հայտնվել երկնաքարերի ընկնելու հետևանքով:

Ոսկին միջուկում

9_result

Երկրագնդի ոսկու մեծ մասը գտնվում է մոլորակի միջուկում: Այն իջել է դեպի հալած միջուկ՝ Երկրի ձևավորման արդյունքում:

Պաղպաղակահամտեսների ոսկին

11_result

Պաղպաղակի համտեսող փորձագետները օգտագործում են ոսկյա գդալներ, որպեսզի խուսափեն յուրաքանչյուր տեսակի այլ համերից:

Գլխի կշռով ոսկի

12_result

Հռոմեացի քաղաքական գործիչ Գայուս Գրաչուսի գլխի համար խոստացված էր այնքան ոսկի, որքան կշռում էր նրա գլուխը: Բայց մրցանակը այդպես էլ չվճարվեց, քանի որ հնարամիտ մարդասպանը սպանելով Գայուսին, կտրեց նրա գլուխը, հանեց գլխուղեղը և և գանգատուփը լցրեց արճիճով, որպեսզի ծանրացնի գլխի զանգվածը:

Ալյումինը ավելի թանկ է քան ոսկին

13_result

Ժամանակին ալյումինը շատ ավելի թանկ մետաղ էր համարվում: Հարուստ մարդիկ օգտագործում էին ալյումինե գդալ պատառաքաղներ, քանի որ դեռևս 19-րդ դարում այդ մետաղը ավելի թանկ էր, քան ոսկին:

Շատ ոսկի լինում է

14_result

Մանսա Մունսան, Մալիի կայսրության տիրակալը Եգիպտոսում ծախսել էր այնքան ոսկի, որ գրեթե արժեզրկել էր այդ մետաղի գինը և քիչ էր մնում ոչնչացներ այդ երկրի տնտեսությունը:

LEGO-ի ոսկյա աղյուս

16_result

LEGO-ն իր աշխատակիցներին, ովքեր ընկերությունում աշխատում են 25 տարի, նվիրում է ոսկյա աղյուսիկներ 25.65 գ զանգվածով:

Ոսկին ամենուր է

18_result

Ոսկին հայտնաբերվել է Երկրի բոլոր մայրցամաքներում:

Էվկալիպտի տերևները

19_result

Էվկալիպտի տերևներում հայտնաբերվել են ոսկու հետքեր:

Երեք լողավազան ոսկի

20_result

Ոսկին, որը արդյունահանվել է մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքում, կարելի է տեղավորել երեք օլիմպիական լողավազանում:

Վախ ոսկուց

22_result

Գոյություն ունի հիվանդություն, որը կոչվում է աուրոֆոբիա: Դա ոսկուց վախն է:

Հնդիկ տնային տնտեսուհիներ

23_result

Հնդիկ տնային տնտեսուհիները տիրապետում են աշխարհի ամբողջ ոսկու 11%: Դա ավելին է, քան ԱՄՆ-ի, Շվեցարիայի, Գերմանիայի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի փայաբաժինը միասին վերցրած:

08.02.2021

Փոքրիկ Արտաշեսը շվշվացնելով գնում էր ձորով: Հանկարծ լսեց, որ մի ուրիշն էլ է շվացնում. Հենց իմացավ ընկերն է, կանգնեց, ձայն տվավ.

-Վահա’ն, դո՞ւ ես:

-Ե՜ս…

-Ադա՜, մեր հորրթն ո՞ւր գնաց, տեսա՞ր:

-Սա՜ր…

-Հանա՞ք ես անում, ինչ է:

-Չէ՜…

-Վա՜յ, էդ հո գելը կուտի:

-Ուտի՜…

Արտաշեսը լալով վազեց տուն, տեսավ` հո՛րթն էլ է տանը, Վահա՛նն էլ:

-Վահան , ոնց այդքան շուտ հասար տուն?

-Ես ոչ մի տեղ էլ չէի գնացել:

-Բա ում հետ էի ձորում խոսում?

-Երևի արձագանքի:

-Բա արձագանքը ով է?

-Արձագանքը ով չէ,ինչ է: Արձագանքը դա ձայնի կրկնողությունն է, բայց հեռվից: Երբ որ դու ձորում խոսում էիր, քես պատասխանում էր արձագանքը, ոչ թե ես:

Փորձի’ր շարունակել  երկխոսությունը: Չմոռանա’ս ճիշտ կետադրել:

Առաջադրանքներ

1.Ո՞ւմ կամ ինչի՞ էր հանդիպել փոքրիկ Արտաշեսը:

Փոքրիկ Արտաշեսը հանդիպել էր արձագանքի:

2. Ըստ այս պատմության, որտեղի՞ց էին հայտնվում ձայները:

Ըստ այս պատմության ձայները հայտնվում էին սարերից:

3.   Քո կարծիքով որտե՞ղ են ապրում արձագանքները և ինչի՞ համար են դրանք:

Արձագնքները ապրում են դատարկ սնյակում, անտառներում , ձորերում , սարերում, ջրհորում, քարանձավում: Արձագանքները նրա համար են,որ մարդ կորի անտառում,խոսա,արձագանքի հետ,ու էլ չվախենա ,որ մենակ ա:

4. Թումանյանական ո՞ր հեքիաթին է նման այս պատումը: Նշի՛ր։