21.11.2022

500.Գտե՛ք հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
– 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։
|-10|=10

|+1|=1
|-4| =4
|+12|=12
|+18|=18
|0|=0
|-19|=19
|-100|=100

501.Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի,
ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

|-9|=9

503.Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ
արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

|-1|=1
|1|=1

504.Հաշվե՛ք.
ա) |– 6| + |4|=10, դ) |– 50| + |– 4|=54, է) |– 18| · |– 21|=378,
բ) |21| – |6|=15, ե) |31| + |27|=58, ը) |44| : |– 4|=11,
գ) |– 3| – |– 1|=2, զ) |15| · |– 12|=180, թ) |– 210| : |– 15|=14։

505.Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի
մեծ է.
ա) |– 7| < |11|, գ) |– 31| < |– 50|, ե) |0 |< |– 3|,
բ) |– 6| >|– 5|, դ) |9| > |8|, զ) |17 |>|0|։

507.Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի
փոխարեն տեղադրելով հետևյալ թվերը.
0, – 15, – 45, 10, – 30։
|0| : 5 + 11=11
|-15| : 5 + 11=14
|-45| : 5 + 11=20
|+10| : 5 + 11=13
|30| : 5 + 11=17

508.Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) |5| = 5, գ) |0| = 0, ե) |3| – 1 = 2,
բ) |– 1| = 1, դ) 2 · |2| = 4, զ) 3 + |3| = 6։

511.Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման
կարգով.
– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։
|0|, |3|, |-4|, |-5|, |-17|, |-18|, |29|, |39|.

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s