29.11.2022

48.Տրված բառերից տեղ ցույց տվող ածանցների օգնությամբ նոր բառե´ր կազմիր: Գրի´ր գործածված ածանցները:

Հիվանդ-հիվանդանոց. ծաղիկ-ծաղկանոց. մուկ-մկնանոց. հայ-Հայաստան. նիստ-նստարան, այբուբեն-այբենարան. դաս-դասարան. դպիր-դպրոց, դարբին-դարբնոց, հյուր-հյուրանոց. զորք-զորանոց. ռուս-Ռուսաստան. գործ-գործարան. բրուտ-բրուտանոց. կույս-կուսանոց. հույն-Հունաստան,.ուզբեկ-Ուզբեկստան. հնդիկ-Հնդկաստան, թուփ-թփութ, ծիրանի-ծիրանուտ, ավազ-ավազու:

51.   Տրված գոյականներից ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել  հարցին պատասխանող բառեր (բայեր) կազմիր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծիր:

ա) Ամպ-ամպել. ծաղիկ-ծաղկել. վար-վարել. կար-կարել. unւգ-սգալ. երգ-երգել. ժողով-ժողովել. օճառ-օճառել:

բ) Գող-գողանալ. վախ-վախենալ, քար-քարանալ, մահ-մահանալ, մանուկ-մանկանալ, Էջ (իջ)-իջնել, մայր-մայրանալ:


59. Տրված արմատներով ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել հարցին պատասխանող բայեր կազմի´ր և դրանց մեջ բայ կազմող մասնիկներն ընդգծի´ր:

Նստ-նստել, սահ-սահել, վազ-վազել, կարդ-կարդալ, խաղ-խաղալ, տես-տեսնել,  հագ-հագնել, փախ-փախնել, սառ-սառել, թռ-թռնել, կպ-կպնել:


64. Տրված  բառերի իմաստները արտահայտի´ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝ դարավերջ — դարի վերջը,

աշխատասենյակ — աշխատելու համար նախատեսված սենյակ:

Գառնարած-գառ արածացնող
բարեսիրտ-բարի սիրտ ունեցող
չարամիտ-չարը մտածող
լեռնագագաթ- լեռների գագաթ
արա­գահոս-արագ հոսող
հարթավայր-հարթ վայր
աստղագիտություն- աստղերի մասին գիտություն:

բնագիտություն

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերի

 1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:
  Մեխանիկական շարժումը որոշակի ժամանակահատվածում մարմնի դիրքի փոփոխությունն է այլ մարմինների նկատմամբ:
 2. Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը:
  Գետում լողացող ձուկն իր դիրքը փոխում է ափի նկատմամբ:
 3. Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները:
  Շարժումները տարբերվում են իրարից արագությամբ:
 4. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը:Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում:
  Մարմնի շարժման արագությունը բնութագրվում է միաոր ժամանակում նրա անցած ճանապարով: Արագության չափման միաորներից են՝ մ/վ, կմ/ժ :
 1. Ե՞րբ են մարմինները փոխում իրենց շարժման արագությունը:
 2. Ի՞նչ է բնութագրում ուժը:
 3. Ի՞նչ տառով են նշանակում ուժը:

28.11.2022

Ի՞նչ գործոններ նպաստեցին Հայաստանը մեկ միասնական պետության մեջ համախմբելուն։
Հատկապես կարևոր էին ռազմական բարեփոխումները:
Բացառիկ նշանակություն ունեցավ կրոնական բարեփոխումը:

Կարևոր էր նաև տեղեկան սեպագիր ստեղծումը այդ բարեփոխումների շնորհիվ երկիրն ամրապնդվեց և ուժեղացավ:

Պատմե՛ք Իշպունինի արքայի օրոք սկսված և Մենուայի օրոք շարունակված բարեփոխումների մասին։

Ներկայացրե՛ք Մենուա արքայի գերիշխանության սահմանները։