Մայրենի

14 երեքշաբթի

Տանը

  • Ո՞ր շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։

1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ, այգեգործություն, այգեպան

2. բախտ, բախտավոր, բակ, բաղադրիչ, բաղաձայն

3. թավիշ, թատերագետ, թարգմանել, թարթիչ, թիթեռ

4. լավատես, լավորակ, լեգենդ, լեռնային, լեռնալիճ

5. երանգ, երանելի, երաշխիք, երաշտ, երգ

6. զանգ, զավակ, զարդարել, զարմանալ, զբաղվել

Կապակցությունների իմաստն արտահայտիր մեկ բառով։

Բուրդ տվող-

Հոգի խռովող-հոգեխռով

Դեմքի գիծ-դիմագիծ

Պատիժ տալ-պատժել

Խորհուրդ տվող-խորհրդատու

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ

Գինի վաճառող-գինեվաճառ

Պտուղ տվող-պտղատու

Կուռք պաշտող-երկրպագու

Միտք անել-մտածել

Տրված բառերում գտի՛ր թաքնված արմատները։

Ընկուզենի-ընկույզ

Ծուլություն-ծույլ

Ջրազուրկ -ջուր

Գուժել

Լուսանալ-լույս

Ձնաբուք-ձյուն

Այս հղումով կարդա՛ քեզ հետաքրքրող տեղեկությունը և ընկերներիդ համար հակիրճ և հետաքրքրական (բանավոր) պատում պատրաստիր։

15 չորեքշաբթի

հինգշաբթի

Կատարել առաջադրանքները

25.Տրված բառերը հնչյունախմբերի են բաժանվածՈւշադրությո´ւն դարձրու դրանց մեջ մտնող ձայնավորներին ու բաղաձայններին և պատասխանի´ր հարցերին:

Մարդասեր — մար-դա-սեր, կառապան — կա-ռա-պան, ձեռագիր

-ձե-ռա-գիր, հեռագիր-հե — ռա-գիր, մեղեդի — մե-ղե-դի, բարեկամ

-բա-րե-կամ,աշակերտ — ա-շա-կերտ, ուրիշ- ու-րիշ, օղապարան

-օ-ղա-պա-րան, օրինակ — օ-րի-նակ:

Վանկը քանի՞ հնչյունից կարող է կազմվել:

Վանկը կարող է կազմվեն 1-4հնչյուններից

Վանկում ինչպիսի՞ հնչյունի առկայությունն  է պարտադիր:

Վանկում պարտադիր է ձայնավորի առկայությունը

26. Նախորդ վարժության օրինակով՝ տրված բառերը վանկերի բաժանի´ր (փակագծում տրված է դրանց քանակը):

Արահետ -ա-րա-հետ, կածան կա-ծան, հերոս հե-րոս, բերանբաց բե-րան-բաց, արկածային

-ար-կա-ծա-յին, արդարադատ ար-դա-րա-դատ, կարգապահ կար-գա-պահ, հերթական -հեր-թա-կան,

մատակարարել -մա-տա-կա-րա-րել, ազատասեր -ա-զա-տա-սեր:

27.Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը:

Օրինակ՝

թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև-տերև, ա-րև-մուտք-արևմուտք, ա-րև-կող-արևկող, Տա-թև-Տաթև:

Բ. Տե-րե-վա-թափ-տերևաթափ, անձ-րե-վա-յին-անձրևային, ա-րե-վոտ-արևետ, հե-վալ-հևալ, բե-վե-ռա- յին-բեվեռային, ձե-վա-կան-ձևական, թե-վա-վոր-թևավոր, ու-ղե-վոր—ուղևոր,սե-վա-նալ-սևանալ:

28.Տրված բառերը վանկատի´ր (վանկերի բաժանի՛ր): Ընդգծի՛ր այն  և— երըորոնք վանկատման ժամանակ երկու տառով (ե, վչեն գրվում:

Սևուկ-սե-վուկ, թեթևությունթե-թե-թե-վու-թյուն, անձրև-ան-ձրև բարևել-բա-րև-ել, կարևոր-կա-րև-որ, արևշող-ա-րև- շող, թևանցուկ-թթև-ան-ցուկ, տևական-տև-ա-կան, թեթև-թթե-թև:

ՃԱՌ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՔԹԻ ՄԱՍԻՆ

Գլուխ տասնմեկերորդ.

Միսս Հիքսը սպասեց Հելենի նստելուն, ապա նայեց աշակերտների դեմքերին։

-Դե,-ասաց նա,- մենք ի՞նչ սովորեցինք։

— Որ, աշխարհի բոլոր մարդիկ քիթ ունեն,— ասաց Հոմերը։

Այս պատասխանից միսս Հիքսը անակնկալի չեկավ։

— Ուրիշ ի՞նչ,— հարցրեց նա։

— Այն, որ քթերը ոչ միայն շնչելու և մրսելու համար են, այլ նաև հին պատմության փաստերը ճիշտ հասկանալու համար։

Միսս Հիքսը Հոմերից շրջվեց և ասաց.

— Մի ուրիշը թող ասի։ Ըստ երևույթին քթերը Հոմերին շատ հեռուներն են տարել։

— Գրքում է գրված, այդպես չէ՞,— ասաց Հոմերը,— հապա, ինչո՞ւ են գրել, պետք է որ կարևոր լինի։

— Միստր Մաքոլի, գուցե դուք ուզում եք քթերի մասին հանպատրաստից ճա՞ռ արտասանել,— ասաց միսս Հիքսը։

— Լավ,— ասաց Հոմերը,— գուցե ոչ իսկական ճառ, բայց հին պատմությունը մեզ մի բան սովորեցնում է, — դանդաղ, առանց անհրաժեշտության բառերը շեշտելով, նա շարունակեց,— մարդիկ միշտ քիթ են ունեցել. այդ ապացուցելու համար բավական է, որ դասարանում գտնվող յուրաքանչյուր ոք նայի մյուսներին,— նայեց շուրջը,— ամեն տեղ քիթ։— Նա մի պահ կանգ առավ որոշելու համար, թե այդ թեմայով ուրիշ ի՞նչ կարելի էր ասել, ապա շարունակեց,— քիթը մարդկային դեմքի գուցե ամենածիծաղելի մասն է։ Այն միշտ մի տեսակ շփոթության մեջ է գցել մարդկանց, և հիթիթները, հավանաբար, հաղթում էին բոլորին, որովհետև նրանց քթերը շատ մեծ էին և կեռ։ Կարևոր չէ, թե ո՞վ հնարեց արևի ժամացույցը, որովհետև վաղ թե ուշ որևէ մեկը հնարելու էր։ Կարևորն այն է, թե ո՞վ հնարեց քիթը։

Կակատաբան Ջոն լսում էր մեծ հետաքրքրությամբ, նույնիսկ նախանձով։ Հոմերը շարունակեց.

— Որոշ մարդիկ խոսում են քթի մեջ։ Շատերը խռմփացնում են քթով, իսկ ոմանք էլ սուլում կամ երգում են քթով։ Կան մարդիկ, որոնց առաջնորդում են քթից բռնած, ոմանք էլ իրենց քիթը օգտագործում են ուրիշի գործերն ուսումնասիրելու և անթույլատրելի տեղեր մտցնելու համար։ Կատաղած շներն ու դերասանները քթեր են ջարդել սիրային վեպեր բեմադրելու ժամանակ։ Դռներ են փակվել քթերի վրա. եղել են քթեր, որ բռնվել են ձու խփող մեքենաների և նույնիսկ պատեֆոնների մեջ։ Քիթը անշարժ է ինչպես ծառը, բայց լինելով շարժական առարկայի՝ գլխի վրա, մեծ տանջանքների է ենթարկվում, տարվելով այնպիսի տեղեր, ուր նա միայն խանգարում է։ Քթի խնդիրը հոտոտելն է, բայց որոշ մարդիկ քիթը տնկում են ուրիշ մարդկանց նպատակների, կենցաղի և արարքների վրա։— Նա շրջվեց և նայեց Հյուբերդ Էքլի Երրորդին և ապա Հելեն Էլիոթին, որի քիթը փոխանակ դեպի վեր տնկվելու, չգիտես ինչու փոքր-ինչ ներքև էր թեքվել։— Այդ մարդիկ իրենց քթերը սովորաբար երկինք են տնկում, կարծելով, որ այդպիսով կարող են երկնային արքայություն մտնել։ Բազմաթիվ կենդանիներ ռունգներ ունեն, բայց նրանցից քչերը ունեն քիթ, այդ բառի իսկական իմաստով։ Սակայն կենդանիների հոտառության զգայարանը ավելի զարգացած է, քան այն մարդկանց, որոնք քիթ ունեն, բայց խելք՝ ոչ։— Հոմեր Մաքոլին խոր շունչ քաշեց և որոշեց եզրափակել ճառը։— Քթի մասին ամենակարևորն այն է, որ վեճեր է առաջացնում, պատերազմների պատճառ դառնամ, հին ընկերություններ քանդում, խորտակում է բազմաթիվ երջանիկ ընտանիքներ։ Այժմ, միսս Հիքս, ես կարո՞ղ եմ մրցության գնալ։

Հին պատմության ուսուցչուհին թեև գոհ էր այս աննշան թեմայի շուրջ արտասանված երևակայությամբ հարուստ ճառից, բայց չէր կարող թույլ տալ, որ հռետորական արվեստը խանգարեր դասարանի կարգ ու կանոնը։

— Միստր Մաքոլի, դասերից հետո կմնաք դասարանում,— ասաց նա,— ինչպես նաև դուք, միստր Էքլի։ Քանի որ մենք, վճռեցինք քթերի հարցը, այժմ մեկ ուրիշը թող արտահայտվի մեր կարդացածի մասին։

Ոչ ոք չխոսեց։

— Դե՛, դե՛,— ասաց միսս Հիքսը,— մի ուրիշը թող արտահայտվի, որևէ մեկը։

Կատակաբան Ջոն ընդունեց հրավերը։

— Քթերը կարմիր են, մանուշակները՝ կապույտ։ Այս դասարանը մեռած է, և շատ հավանաբար՝ նաև դուք։

— Ուրիշ խոսող չկա՞,— հարցրեց միսս Հիքսը։

— Մեծ քթեր են ունենում սովորաբար նավաստիներն ու ճանապարհորդները,— ասաց մի աղջիկ։

— Բոլոր երկգլխանի տղաները ունենում են երկու քիթ,— ասաց Ջոն։

— Քիթը երբեք գլխի ետևի մասում չի լինում,– ասաց Ջոյի երկրպագուներից մեկը։

— Ուրի՞շը,— ասաց միսս Հիքսը և դառնալով մի տղայի, տվեց անունը,— Հենրի, դու ի՞նչ կասես։

— Քթի մասին ես ոչինչ չգիտեմ,— ասաց Հենրին։

Ջոն դարձավ Հենրիին։

— Ինչպե՞ս թե,— զարմացավ նա,— իսկ ո՞վ էր Մովսեսը։

— Մովսեսը Աստվածաշնչում էր,— ասաց Հենրին։

— Նա քիթ ունե՞ր,— հարցրեց Ջոն։

— Իհարկե, ուներ,— պատասխանեց Հենրին։

— Շատ լավ, ուրեմն ինչո՞ւ չես ասում. «Մովսեսը մի քիթ ուներ, այ, այսպիսի մի ահագին քիթ»,— ասաց Ջոն,— սա հին պատմության դաս է. ինչո՞ւ չես փորձում մի որևէ բան սովորել։ Մովսես— քթի դեզ, հնություն— պատմություն։ Հասկացա՞ր։

Հենրին փորձեց հասկանալ։

— Մովսես, քթի դեզ,— ասաց նա,— ոչ, սպասիր, Մովսեսի քիթը մեծ քիթ էր։

— Է՜,— ասաց Ջոն,— դու երբեք ոչինչ չես սովորի։ Դու պիտի մեռնես անկելանոցում։ Մովսեսը մի մեծ քիթ ուներ, մի ահագին քիթ, շատ քթերի պես։ Հենրի, այդ շատ պարզ բանը պետք է հասկանաս։ Այժմ մտածիր այդ մասին։

— Բավական է, թողեք այդ,— ասաց միսս Հիքսը,— ուրի՞շ։

 Ձեռքը ավելի արագաշարժ է, քան աչքը,— ասաց Ջոն,— բայց միայն քիթն է վազում։

— Միսս Հիքս,— ասաց Հոմերը,— դուք պետք է թույլ տաք ինձ մասնակցել երկու հարյուր քսան յարդ արգելավազքին։

— Ինձ որևէ վազքի մրցում չի հետաքրքրում,— ասաց միսս Հիքսը,— ուրիշ խոսող չկա՞։

— Բայց, միսս Հիքս,— ասաց Հոմերը,— մի՞թե ես այս քնած դասարանին ձեր փոխարեն կյանք չներշնչեցի։ Մի՞թե ես նրանց չստիպեցի, որ խոսեն քթի մասին։

— Դա նյութից դուրս է,— ասաց հին պատմության դասատուն։— Ուրի՞շ։

Բայց արդեն ուշ էր։ Զանգը հնչեց։ Բոլորը վեր կացան և ուղղվեցին դեպի մարզադաշտ, բացի Հոմեր Մաքոլիից և Հյուբերդ Էքլի Երրորդից։

Հատվածը  Վ․ Սարոյանի <<Մարդկային կատակերգություն>> վեպից է։

Առաջադրանքներ

1․ Փորձիր բացատրել ընդգծված մտքերը։

2. Տեքստից առանձնացրո՛ւ ամենազվարճալի մտքերը։

— Քթերը կարմիր են, մանուշակները՝ կապույտ։ Այս դասարանը մեռած է, և շատ հավանաբար՝ նաև դուք։

3. Դուրս գրի՛ր քեզ ամենից դուր եկած հատվածը։ Հիմնավորի՛ր ընտրությունդ։— Քթերը կարմիր են, մանուշակները՝ կապույտ։ Այս դասարանը մեռած է, և շատ հավանաբար՝ նաև դուք։

Ես ընտրել եմ այդ մասը որովհոտև շատ զվարճալի էր և ծիծաղալու:

Մաթեմատիկա

Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝

Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։

Օրինակ՝ 87‧33=33‧87=2871

Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝

Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ թվերի արտադրյալով բազմապատկելով։

Օրինակ՝

(27‧5)‧6=27‧(5 ‧6)=810

Առաջադրանքներ

  1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

150‧300‧20=150×20=300 300×300=9000

80‧600‧500 = 600×500=300000 x 80=24000000

250‧700‧40 =250×40=1000×700=700000

400‧600‧50=400×50=20000×600=12. 000000

  • Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը

հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

30‧40‧5=40×5=200×30=6000

38‧24‧50=45.600

15‧4‧500=4×500=2000×15=30000

250‧40‧70=250×40=10000×70=700000

20‧10‧17=20×10=200×17=3400

  • Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

4‧138‧25=25×4=100×138=13800

80‧30‧50=50×80=4000×30=120000

17‧8‧4‧50=4×50=200×8=1600×17=27200

60‧40‧5‧20=40×5=200×60=12000×20=240000

11‧2‧30‧50=30×50=1500×2=3000×11=33000

2‧140‧250‧5=2×5=10×250=2500×140=350000

Волшебные» слова /6 — 10 сентября/

Вежливые слова.

Здравствуйте! Спасибо. Доброй ночи! Пожалуйста. Добрый день. До свидания. Простите, пожалуйста. Доброе утро. Всего хорошего! Извините, пожалуйста. Спокойной ночи Прощайте! Благодарю Вас! Будьте здоровы!

Прочитайте. Обратите внимание на вежливые слова.
1) – Здравствуйте. Меня зовут Микаел. Мне девять лет. Я очень люблю рисовать и хотел бы заниматься в вашей студии.
– Добрый день, Микаел. Меня зовут Нина Михайловна. Приятно познакомиться. Я очень рада, что ты будешь заниматься в нашей студии.
2) – Здравствуйте. Я – Света. Скажите, пожалуйста, где находится библиотека.
– Здравствуй, Света. Я, конечно, тебе помогу. Библиотека находится на втором этаже. Я провожу тебя.
3) – Добрый день. Я ученик 5 „Б” класса, меня зовут Самвел. Будьте добры, дайте мне русско-армянский словарь.
– Здравствуй, Самвел. Я – Николай Сергеевич. Очень рад. Будем знакомы. Возьми, пожалуйста, словарь.

Задания.

-Здравствуйте. Меня зовут Лусине. Я очень люблю играть на скрипке. Я могу поступить в вашу школу?

-Здравствуй Лусине. Меня зовут Моника Аствацатуровна. Я очень буду рада , если ты будешь учиться у нас в школе. И мне очень приятно, что ты внучка нашей учительницы.

— Здравствуйте. Пожалуйсто подскажите , где находится цирк?

-Здравствуйте. Конечно, пожалуйсто. Цирк находится на против,но он пока не работает

— Спасибо огромное. До свидание.

Домашнее задание.

Прочитайте. Скажите, какие слова мы используем при встрече и расставании, какие, когда хотим поблагодарить или извиниться.

Здравствуйте! Спасибо. Доброй ночи! Пожалуйста. Добрый день. До свидания. Простите, пожалуйста. Доброе утро. Всего хорошего! Извините, пожалуйста. Спокойной ночи! Прощайте! Благодарю Вас! Будьте здоровы!

при встрече-Здравствуйте,Добрый день, Доброе утро,

при расставании-Доброй ночи, До свидания, Всего хорошего,Спокойной ночи, Прощайте,

когда хотим поблагодарить спасибо, Пожаалуйста, Благодарю Вас

когда хотим извиниться Простите, пожалуйста, Извините, пожалуйста, Будьте здоровы.

մԱԹԵՄ

Գումարման տեղափոխական և զուգորդական

օրենքները

Գումարման տեղափոխական օրենքը՝

Գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։

Օրինակներ՝ 3+8=8+3=11

118+250+82=118+82+250=200+250=450 ։

Գումարման զուգորդական օրենքը՝

Եթե երկու թվերի գումարին գումարվում է երրորդ թիվը, արդյունքը հավասար կլինի այն թվին, որը ստացվում է, եթե առաջին թվին գումարվում է երկրորդ և երրորդ թվերի գումարը։

Օրինակ՝

(39+13)+87=39+(13+87)=139

Առաջադրանքներ

  1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

150+200+250=150+250=400+200=600

393+600+7+3000=393+7=400  400+600=1000  1000+3000=4000

796+200+4+450=796+4=800  800+200=1000  1000+450=1450

38000+6550+2000=38.000+2000=40.000 40.000+6550=46.550

6480+224+500+20=6480+20=6500 6500+500=7000  7000+224=7224

12000+6214+8000=12.000+8000=20.000  20.000+6214=26.214

7480+364+500+20=7480+20=7500 7500+ 500=8000 8000+364=8364

  • 2.    Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

189+70+30=70+30=100  189+100=289

139+14+84=237

1033+967+255= 1033+967=2000  2000+255=2255

333+6667+1992=6667+333=7000  7000+1992=8992

196+117+283= 117+283=400 400+196=596

256+115+144= 256+144=400 400+ 115=515

39+13+87= 87+13= 100 100+39=139

101+999+1001=999+1001=2000 2000+101=2101

57+60+40= 60+40=100 100+57= 157

  • Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

62+12+38=62+38=100 100+12=112

64+18+36 =64+36=100  100+18=118

393+8+92+107= 92+8=100 100+107=207 207+393=600

275+8+25+92= 92+8=100 100+275=375 375+25=400

276+9+24+91= 91+9= 100   276+24 =300 300+100=400

1035+49+465+101 = 1035+465=1500 49+101=150 1500+150=1650

654+17+346+250+750= 654+346=1000   750+250=1000 1000+1000=2000  2000+ 17=20017

Մայրենի

ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.Տառերի անունները կարդա´:

Ա ա -այբ    Ժ ժ- ժե       ճճ — ճե        Ռ ռ — ռա

Բ բ-   բեն    Ի ի — ինի     Մ մ- մեն     Ս ս — սե

Գ գ-   գիմ    Լ լ- լյուն     Յյ-հի           Վ վ — վեվ

Դ դ-   դա     Խ խ – խե    Ն ն – նու     Տ տ — տյուն

Ե ե —  Եչ      Ծ ծ – ծա      Շշ- շա        Ր ր — րե

Զզ-    զա     Կ կ – կեն    Ո ո — ո (վո)  Ց ց — ցո

էէ-    Է       Հ հ – հո       Չչ- չա         ՈՒ ու – ու

Ը ը-   ըթ     Ձ ձ — ձա      Պ պ – պե    Փ փ — փյուր

Թ թ   — թո   Ղ ղ — ղատ   Ջջ-ջե          ֊Քք-քե

                                                           Եվ և — և

                                                           О о — о   

                                                           Ֆֆ-ֆե

2.Ինչո՞ւ են հայերեն տառերը միասին «այբուբեն» կոչվում: Ի՞նչ է նշանակում «Այբբենարան»:  Ինձ թվում է , որ այբուբեն է կոչվում, որոհետև  այբուբենի առաջին տառերի անվանումներն են  Այբը ու Բենը: Այբենարանը տառեր  ճիշտ հեթականությունն է:

3.Տրված տառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացել: 

Ճ, ջ, ժ, ձ, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ,բ, ս, մ, ո, կ, ը, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ:

Ա, բ, գ, ե, է, ը,թ, ճ, ի,ծ , հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, ո, պ, ջ, ռ, ս, վ,տ, ր, ց,

Դ,զ, լ, խ, շ, չ, ու, փ,ք,և,օ, ֆ,

4.Զննի՛ր ուղղագրական բառարանը և պարզի՛ր, թե բառերն ինչպե՛ս (ինչ կարգով) են դասավորված:

5.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա. սրճեփ:

Դարպաս,եղինջ, թակարդ, կաթսա, շյուղ, պատշկամբ, սրճեփ,:

6.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Մթերք, մղկտալ, մողես, մխիթարել, մատյան, միլիոն, մրջյուն, մեղավոր:

Մատյան, մեղավոր, մթերք, միլիոլ, մխիթարել, մղկտալ, մողես, մրջյուն

7.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Երբևէ, որևէ, այժմյան, դաստիարակ, գաղտնի, ելևէջ, արդուկ, երբեք, գզվռտոց, երախտիք, որևիցե, զվարթ, ականջօղ, բերրի, օրրան, տարրական, մրրիկ, թղթակից, զարթնել, հեքիաթասաց:

Ականջօղ, այժմյան, արդուկ,  բերրի, գաղտնի գզվրտոց, դաստիարակ, ելևէջ, երախտիք, երբեք, երբևիցե, զարթնել, զվարթ, թղթակից, հեքիաթասաց, մրրիկ, որևէ, որևիցե, տարրական, օրրան:

8.Այբբենական կարգով դասավորի՛ր՝

ա) սենյակիդ իրերի անունները,

Աթոռ , բարձ, գորգ ,գրքապահարան, գրքեր, մահճակալ, պահարան, սեղան,

բ) սիրածդ գրքերի անունները,

Բարոն Մյունհաուզենի արկածները, Գանձերի Կղզի,  Հարի Փոթեր, Մոխրոտիկը

գ) անուններն այն առարկաների, որոնք կուզենայիր ունենալ:

Ականջակալ, Երկրորդ գերմանամուկ, Հարի Փոթերի գրքերը, հեռախոս,

9.Մեկ տառ փոխելով տրված բառերից ստացի՛ր նոր բառեր:

Օրինակ՝

որդ — արդ (հիմա), երդ, որբ, որթ, որձ, որմ (պատ), որջ, որս:

Հորդ, հարդ, ուղտ, աղտ, գիրք:

10.Խմբերից ընտրի՛ր իմաստով մոտ մեկական բառ և զույգեր կազմիր:

Ա. Հնչել, հնչյուն, բարեհունչ, հնչեղ:

Բ. Գեղեցկաձայն, ձայնել, ձայնեղ, ձայն:

Ձայնեղ-հնչեղ

Հնչել-ձայնել

Հնչյուն- ձայն

Բարեհունչ-գեղեցկաձայն:

Ինչի համար են արձակուրդները

Արձակուրդները հորինված էն, որ երեխաները դասերից հետո հանգստանան: Արձակուրդը կապված է հանգստանալու հետ: Երկար արձակուրդները լունմ էն մենակ ամռանը: Արձակուրդին նաև կարելի է դաս սովորել և հանգստանալ: Արձակուրդներին կարելի է բույսեր տնկել, տատիկին ոգնել և խաղալ: Արձակուրդն երեխաների և մեծերի համար է :

Как я провила ето лето

Этим летом мы планировали навсегда уехать в Польшу. Вот почему я начал брать уроки польского, выучил буквы, читаю и пишу. Мне очень понравились эти уроки. Польский похож на русский, но звучит совершенно иначе. В польском нет своих букв, пишут английскими буквами. У них сложные звуки.

Мы с бабушкой каждый день играли на скрипке. Я хорошо справился со скрипкой. Я даже готов заранее сдать тест.

На каникулах я посетил лагерь «Чиполино». Там я изучал мысленную арифметику, различные грузинские танцы, занимался йогой и завел новых друзей.

Этим летом сбылась моя мечта, мы поехали в Гарни, Гегард. Я узнал о храме Гарни на уроках патриотизма, я знал, что это единственный оставшийся языческий храм. Это был очень красивый храм. Я видел много туристов в долине. Потом мы поехали в Гегард, на дороге было столько машин, что мы не могли добраться до них за 2 часа. Мы зажгли свечу в Гегарде, «мы видели свадьбу, а потом пошел очень сильный дождь».

Летом я отправился в трехдневную поездку в село Вагаршен. В лесу на берегу Санга стояли палатки, где мы ночевали. Утром мы занимались спортом, потом позавтракали и приняли ванну в Сяне.

Ամառային աձակուրտ

Այս ամառ պլանավորում էինք ընդմիշտ մեկնել Լեհաստան: Այդ պատճառով ես սկսեցի գնալ լեհերենի դասերի:Սովորեցի տառերը, գրել և կարդալ: Ինձ շատ դուր եկան այդ դասերը: Լեհերենը նման է ռուսերենի, բայց լրիվ ուրիշ ձև է հնչում: Լեհերենը չունի իր սեփական տառերը, գրում էն անգլերեն տառերով: ՈՒնեն դժվար հնչուներ :

Ամեն օր տատիկիս հետ պարապում էինք ջութակ: Ջութակի ծրագրով լավ առաջ եմ անցել: Նույնիսկ արդեն պատրաստ եմ հանձնել ստուգարքը ժամանակից շուտ:

Արձակուրտին հաճախել եմ Չիպոլինո ճամբար : Այնտեղ սովորել եմ Մենթալ թվաբանություն,տարբեր պարեր վրացական,զբաղվել եմ յոգայով և ձերք բերել նոր ընկերներ:

Այս ամառ կատարվեց իմ երազանքը , մենք գնացինք Գառնի ,Գեղարդ: Գառնու տաճարի մասին սովորել էի հայրենագիտության դասից , և գիտեի, որ միակ հեթանոսական տաճարն է, որ մնացել է: Շատ սիրուն տաճար էր : Տճարում տեսա շատ տուրիստներ: Հետո գնացինք Գեղարդ, ճանապարին մեքենաները նենց շատ էին, որ 2- ժամ չեինք կարող հասնել: Գեղարդում մենք մոմ վառեցինք և հարսանիք տեսանք հետո շատ ուժեղ անձրև սկսվեց:

Ամռանը նաև գնացի երեքօրյա ճամփորդության Վաղարշեն գյուղ: Սևանի ափին անտառի մեջ վրաններ էին ,որոնց մեջ քնում էինք: առավոտյան անում էինք մարզանք, հետո նախաճաշում էինք , լողանում էինք Սևանում: