մայրենի

Վարժություն 2։ Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։

Առավոտյան, ծովեզր յա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա,

ստորոգյալ, լուսնյակ, կորյուն, եղյամ, սթաայքել, կ այսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ,

համբույր, եղջյուր, թեյաման, սառուցյալ, նյութ, ձութ, կույտ, շաբաթօրյակ,

հյուսն։

Վարժություն 3։ Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում մեկից ավելի

երկհնչյուն կա։

Արտաժամյա, պայթյուն, հայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ,

մայրություն, այժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի,

հարյուրամյա, լայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա,

յուրային։

Վարժություն 4։ Որոշե՛լ տրված բառերից յուրաքանչյուրի ձայնավորների

ու բաղաձայնների քանակը։

Ակունք-3  բ  , 2 ձ

 Բարձունք-2 ձ  5 բ

 Խճանկար-2 ձ  5 բ

Անդունդ-2ձ 4բ

 Հրաժեշտ- 2ձ    5բ

 Պայթյուն —   2բ    5ձ

 Դաստիարակ- 4բ   5 ձ

Մանրէ- 1բ   4 ձ

 Սրբատաշ-  2բ     5ձ

 Հյուլե-2      3 ձ 

 Անընդհատ-3բ     5ձ 

 Սրընթաց- 2բ       5ձ 

 Մերթընդմերթ- 3բ   8 ձ

 Մտավոր- 2բ   4 ձ

Դազգահ- 2բ   4ձ

Ա — 1    Ժ – 10    Ճ – 100   Ռ – 1000

Բ — 2    Ի – 20    Մ – 200   Ս – 2000

Գ — 3    Լ – 30    Յ – 300   Վ – 3000

Դ – 4   Խ -40    Ն – 400   Տ – 4000

Ե — 5    Ծ – 50   Շ – 500   Ր – 5000

Զ — 6    Կ – 60   Ո – 600   Ց – 6000

Է — 7    Հ — 70    Չ – 700   Ւ – 7000

Ը – 8   Ձ — 80   Պ – 800   Փ – 8000

Թ — 9   Ղ — 90   Ջ — 900   Ք — 9000

մայրենի

5.2 դասարան

1.Տրված բառազույգերից որո՞նք հոմանիշներ չեն։

անաղարտ-մաքուր

բերդ-ամրոց

վեմ-ժայռ

տաղանդ-բանաստեղծ- հոմանիշ չեն

2.Ի՞նչ է նշանակում ծեգ բառը։

արեգակ, լուսաբաց, գող, դալար։

ծեգ-լուսաբաց

3.Ո՞ր տարբերակի բառերը հականիշներ չեն։

վառել-մարել

կառուցել-քանդել

ալեհեր-ալեկոծ- հականիշներ չեն

հարազատ-օտար

4.Ո՞ր բառում են հնչյուններն ու տառերը հավասար։

ընձուղտ, երկուշաբթի, լուսնկա, անձրև

ընձուղտ- լուսնկա

5․Ո՞ր բառն է սկսվում ձայնավոր հնչյունով։

համերգ, ուրբաթ, ոսկեթել, յուրաքանչյուր

ուրբաթ

6.Ո՞ր բառի բացատրությունն է սխալ։

սողնակ- դուռը փակելու ձող

խորտիկ-ընտիր կերակուր

ճարտար-մի կերպ վտանգից ազատված- սխալ է

7.Ո՞ր դարձվածքի իմաստն է սխալ բացատրված։

գլուխ պահել- հուսահատվել- սխալ է

ձեռք մեկնել-հիասթափվել

մատով ցույց տալ- նշանավոր մարդ համարել

մեծ կտորը ականջը թողնել- կտոր-կտոր անել

8.Ո՞ր բառակապակցության ընդգծված բառը փոխաբերական իմաստով գործածված չէ։

ճախրող փիրուզե թիթեռներ

ոսկեթև մեղուներ

սոխակների մետաքսահյուս բներ

հոգնած ուղտերի քարավաններ-այստեղ

9․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է ընդգծված ե-ն արտասանվում է։

արևելք, կիսաեփ

աներկյուղ, համերկրացի- այստեղ

խմբերգ, ինքնաեռ

ամենաերջանիկ, ժպտերես

Ինքնաստուգում 1

5-րդ դասարան

  1. Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա տրված բառերում։

Եղևնի-հինգ տառ , յոթ հնչյուն

Վերարկու-յոթ հնչյուն, յոթ տառ

Ժամացույց-ութ տառ, ութ հնչյուն

Տերևաթափ- ութ տառ, իննը հնչյուն

Անձրևանոց- իննը տառ, տաս հնչյուն

Ելևէջ- հինգ տառ, յոթ հնչյուն

խրճիթ-հինգ տառ,, հինգ հնչյուն

կսմթել-հինգ տառ,, հինգ հնչյուն

լուսնկա-հինգ տառ,, հինգ հնչյուն

2.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Պերճ-շքեղ, փառահեղ

Լռելյայն-լռիկ , անաղմուկ

Սաղարթ- տերև

Զեփյուռ-քամի

Խրթին-բարդ, դժվար հասկանալ

Զվարթ-կեսուրախ, աշխույժ, կայտառ, ուրախ

3. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

տհաս-անհաս, անհաստուն

գոհունակ-անգոհունակ, անգոհ

ստահակ-կարգապահ,

տգետ-գիտուն

շատախոս- փչախոս

հարուստ-աղքատ

 4. Դարձվածքների իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-Մի չնչին բանի մեծ նշանակություն տալ, մեծացնել

Բ. Շունչ տալ- կենդանացնել, ոգեվորել

Գ. Սիրտ անել-քաջություն ունենալ, համարձակվել

Դ. Լույս սփռել-որևէ բան, բացահայտել

Ե․ Առյուծ կտրել-անվախ դառնալ

5.. Բացատրի՛ր նույնանունները (համանուններ)։

Սեր- կաթի երեսի խիտ, յուղալի շերտը

սիրո զգացու

Բութ- ձեռքի, ոտքի կարճ ու հաստ մատը

ծայրը՝ բերանը հաստ ոչ սուր, անընդունակ

Գլուխ- մարդ գլուխ

գանգ, գլխի սկավառակ

ուշք

մեծ խելքի տեր մարդ

գրքի հատված

Ափ- ձեռքի թաթի ներսի կողմը

ջրային մակերևույթի ցամաքային սահմանը՝ եզրը

Ակ- ջրի ակունք

աղբյուր

փեթակի աչք

բողբոջ

տեսողություն, աչք

թանկագին քար

անիվ

5. Լրացրո՛ւ բաց թողնված ձայնավորները՝ է կամ ե։

  • է կրան, -էակ, -երաժիշտ, -էներգիա, -եզր, -եղջյուր, -ելևեջ, -երշիկ, -էջ, -երջանիկ, -էջանիշ, ան-էանալ։

6. Առանձին սյունակներով դուրս գրի՛ր նախածանց, վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։
Անհայտ, խնձորենի, անմտություն, հակաթույն, մթերային, տգեղ,
վերահաշվում, անհոգաբար, կաղնուտ, անհավատալի, միլիոնավոր, չկամ,
սրբություն, գերադաս, կղզյակ,
հայրական,  անհարմար, ապաշնորհ, դժգոհություն, լսարան, համատեղություն, ծիծաղելի, անթիվ, մորթեղեն։

նախածանց- անհայտ, հակաթույն, տգեղ, չկամ, գերադաս

վերջածանց-խնձորենի, մթերային, կաղնութ, միլիոնավոր, կղզյակ

նախածանց-վերջածանց-անհոգաբար, անմթյուն, վերահաշվում , անհավատալի

7. Յուրաքանչյուր տառի դիմաց գրի՛ր նրա գրաբարյան համարժեք անվանումը։

Ա-այբ

Թ-թո

Ե-եչ

Ի-ինի

Լ-լյուն

Ն-նու

Տ-տյուն

Ց-ցո

Ու-վյուն

Փ-փյուր

մայրենի

11 երկուշաբթի

Բառի կազմությունը

77. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական  բառով:

Օրինակ՝

սրտի ձև ունեցող — սրտաձև:

Մոր քույրը-մորաքույր, դարպասը պահող-դարպասապահ, ժամանակը ցույց տվող-ժամանակացույց, ջրի աման-ջրաման, գաղտնիք պահող-գաղտնապահ, նավ վարող-նավավար, ծաղկի թերթիկ-շաղկաթերթիկ, արագ վազող-արագավազ, ամենից մեծ-ամենամեծ, պոչ չունեցող-անպոչ, անուշ համ ունեցող-անուշահամ, քարով շինված-քարաշեն, կին բժիշկ-բժշկուհի, բալի ծառ-բալենի:

78. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

 Օրինակ՝

բարձր հասակ ունեցող — բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ, խիղճ չունեցող-անխիղճ, բարձր ձայնով-բարձրաձայն, միշտ ժպտուն-ժպտերես, գանձը պահելու տեղ-գանձարան, կապույտ աչքերով-կապույտաչյա, արքայի որդի-արքայազն, հույների երկիր-Հունաստան, փոքր էշ-իշուկ, ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազարդ, քաղաքում ապրող-քաղաքցի, հայերի երկիր-Հայաստան:

79. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

Ավետիս (բարի լուր) բերող-Ավետաբեր, արագ ընթացող-արագթանց, բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ-բաժակաճառ, վեպ գրող-վեպագիր, բառարան գրող-բառագիր, արտասահմանում ապրող մարդ-արտասահմացի, բույսերի մասին գիտություն-բնագիտություն:

80.Եթե հնարավոր է՝ ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը:

Օրինակ՝

գրասեղան — գր (գիր) + ա + սեղան:

Պահարան — պահ + արան:

Դուռ — չի բաժանվում:

Հականիշ-հակա-նիշ

բանջարանոց -բանջար-անոց

աշակերտ — չի բացվում

աշակերտական- աշակերտ-ական

տարրական- տարր-ական

զլխավոր-գլուխ-ավոր

կարմիր- չի բացվում

դաշտամուկ- դաշտ- ա-մուկ

հյուր- չի բացվում

հարստություն-հարուստ- ություն

կերառատ- կեր- առատ

վտանգ- չի բացվում

81. Ուշադրություն դարձրո՛ւ Ա ե Բ խմբերի բառերի կազմությանը. փորձի´ր բացատել տարբերությունը:

Ա. Մարդ, տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի:

 Բ. Մարդասեր, Տիրամայր, սրտատրոփ, կապտավուն, արքայական, ծաղկել, կատվազգի, բարերար:

Ա խմբի բառերը պարզ բառերը իսկ, Բ խմբի բառերը՝ բաղադրյալ:

Քամու համբույրը

Քամու համբույրից դողաց մի տերև,
Շշուկով դիպավ իր հարևանին,
Խշխշաց հանկարծ իմ գլխի վերև
Ու տարուբերվեց հինավուրց կաղնին:

Կռացավ կաղնին նորից բարձրացավ,
Ճյուղերով դիպավ ուրիշ մի ծառի,-
Եվ շշուկն այսպես ծառից-ծառ անցավ,
Հասավ հեռավոր խորքերն անտառի:


Ալեկոծվում էր անտառը հուզված
Ու ոսկեզօծված գլուխն օրորում,
Իր մեծ գրկի մեջ քամու համբուրած
Փոքրիկ տերևն էր կարծես որոնում:

Խշշում էր անտառն ու տարուբերվում,
Երկինք էր հասնում խշշոցը նրա…
Իսկ քամին ուրախ սուլում էր հեռվում

Ու ծիծաղում էր անտառի վրա:

Առաջադրանքներ

1. Կարդա՛ բանաստեղծությունը և բառարանի օգնությամբ բացատրի’ր անծանոթ բառերը:

Ալեկոծվել-ալեկոծություն առաջացնել

տարուբերվեր-տատանվել, այս ու այն կող շարժվել

հինավուրց-հին

2. Բանաստեղծությունից առանձնացրո՛ւ փոխաբերությունները և բացատրի՛ր:

Քամու համբույրից դողաց մի տերև- փչեց թույլ քամի և տերևը շարժվեց:

Ալեկոծվում էր անտառը հուզված
Ու ոսկեզօծված գլուխն օրորում-Ծառերը և ծառերի ճուղերը օրորում էին դեղին տերևները:

3. Արձակ պատմի՛ր բանաստեղծությունը:

Մեղմ քամուց օրորվեց մի տերև և կպավ իր կողքի տերևին: Ծեր կաղնու տերևները խշխշացին և կաղնին օրորվեց: Օրորվեց և ճուղերով դիպավ կողքի ծառին: Անտառում աղմուկ սկսվեց և տարածվեց անտառով մեկ: Խշխշում էին ոսկեզօծ տերևները իսկ քամին կարծես, փնտրում էր իր տերևին: Խշշում էր անտառը, իսկ քամին ուրախ փչում էր և ծիծաղում անտառի վրա:

4. Բացատրի՛ր ընդգծված տողերը։


Իսկ քամին ուրախ սուլում էր հեռվում

Ու ծիծաղում էր անտառի վրա— Հեռվում փչում էր քամին, լսվում էր նրա սուլոցը, խշխշում էին տերևները, սիրուն աշուն էր:

5.Նկարագրի՛ր աշնանային անտառը:

Աշունը մտել է անտառ ևբ տերևները ոսկեգույն է դարձրել: Ծառերը սկսել են տերևաթափ լինել:Օդը մաքուր է և մի քիչ սառը:Փչում է մեղմ քամի: Արևը մեկ տաքացնում է, մեկ՝ ոչ, թվում՝ է խաղ է անում մեր հետ:

6. Հորինի՛ր պատում << Քամին ու տերևը>> վերնագրով և հրապարակի՛ր։

Օրերից մի օր տերևն ու քամին ընկերացան: Չարաճճի էր քամին, իսկ տերևը՝ ճարպիկ ու խելացի: Քամին պատմում էր, թե հեռու հեռվում ինչքան լավ է ու տաք: Տերևը լսում էր, լսում, մեկ հավատում էր, մեկ՝ ոչ: Քամին համոզում էր տերևին գնալ այնտեղ: Բայց տերևը չհամաձայնվեց, որովհետև գիտեր, որ բաժանվելու է ծառից:

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է…

Համո Սահյան

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում:

Քամին է այս ծով գանձերի տերը,

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ:

Առաջադրանքներ 

1. Ընթերցի՛ր բանաստեղծությունը և բացատրի՛ր ընդգծված տողերը:

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են-Ուր որ նայում ամենը դեղին է :Արևը իր շողերով փայլփլուն է դարձրել ծառերի տերևները:

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ-Քանի որ տերևները դեղնել են ու քամի է փչում ՝ տերևները օրորվում են:

Քամին է այս ծով գանձերի տերը,

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ— Հա քամի է փչում ու այնպես է թվում, թե բոլոր ծառերը, տերևները իրենն են:

2. Առանձնացրո՛ւ փոխաբերությունները և բացատրի՛ր։

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է-Դեղնել են տերևները

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են-Արևի շողերը ընկել են ծառերի վրա և տերևները փայլփլում են:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում- Ջրվեժը շառաչում է, առուն խոխոջում է, ծառի ճյուղերը օրօրվում են, ծտերը ծլվլում են:

3. Ինչպիսի՞ տրամադրություն հաղորդեց քեզ այս բանաստեղծությունը: Մեկնաբանի՛ր:

Իմ տրամադրությունը բարձրացավ, ես շատ ուրախացա, որովհետև ես աշուն շատ եմ սիրում:

3. Փորձի՛ր արձակ պատմել բանաստեղծությունը: Մուտքագրի՛ր պատումդ և ձևավորի՛ր այն բանաստեղծությանը համապատասխանող քո հեղինակային ֆոտոնկաներով կամ նկարներով:

Բանաստեղծութույնը աշնան մասին է:Բոլոր ծառերի տերևները դեղնել են: Արևի շողերը ամեն ինչ ոսկեգույն են դարձրել:Առուն է քչքչում , քամի է փչում երգում են ծիտիկները:

Մայրենի

60. Բաց թողնված յուրաքանչյուր բառի փոխարեն ընդգծված բառերից մեկի հականիշը գրի´ր:

Շվեդ հոգեբանները փորձեցին ստուգել, թե իրո՞ք  միայն կանայք են սիրում հայելուն նայել: Ստոկհոլմի առևտրական կենտրոնում, աչքի ընկնող տեղում, մի մեծ հայելի դրեցին, իսկ կողքին՝ .. թաքնված . տեղում  մի կինոխցիկ: Պարզվեց, որ հայելի սիրում են ..նայել. տղամարդիկ: Օրվա ընթացքում այդ հայելուն նայեց չորս հարյուր տասներկու կին և յոթ հարյուր յոթանասունութ.. տղամարթ.:

61. Կետերը փոխարինի´ր ընդգծված բառերի հականիշներով:

Փղերի մի մեծ խումբ հարձակվել էր Սուդանի Գենեա քաղաքի վրա և ամայացնում էր քաղաքի շրջակայքը: Ո´չ աղմուկ առաջացնող հատուկ հարմարանքներից, ո´չ էլ հրաձգությունից  փղերը չէին վախենում. նրանք .. քաջանում էին.. անգամ քաղաք մտնել: .Նահանջում էին… միայն այն ժամանակ, երբ սպանվեց առաջնորդը՝ մի մեծ արու փիղ, որը ղեկավարում  էր հարձակումը:

62.Հականիշ բառերով կապակցություններ կազմի´ր և փորձի՛ր բացատրել, թե դրանք ի՞նչ կարող են նշանակել:

Օրինակ՝

տգետ գիտուն — մեկը, որին թվում է, թե ինքը գիտուն է, բայց իրականում ոչինչ չգիտի: Կամ ՝գիտուն, որը գիտի, թե աշխարհում որքա~ն չուսումնասիրված բան կա, դրա համար էլ իրեն տգետ է համարում:

Խելացի-անխելք

63.Օրը (ցերեկն ու գիշերը) նկարագրի´ր գործածելով, ինչքան հնարավոր է, շատ հականիշներ:

Շոգ-ցուրտ, տաք-սառը,լույս- մութ

64.Ամառն ու ճմեռը նկարագրի´ր գործածելով, ինչքան հնարավոր է, շատ հականիշներ:

տաք-սառը, ջուր-կրակ

65. Սեր և հոր բառերի տարբեր իմաստներով կազմի´ր նախադասություններ:

Օրինակ՝

Այս տարի մարտը տաք էր ու չոր:

Մութն ընկնելուն պես  մարտը վերջացավ:

Ես սիրում եմ իմ մայրիկին:

Կրակի վրայի կաթի սերը փախավ:

Իմ հորաքույրը դերձակ է :

Դույլը ընկավ ջրհորը:

04-08 հոկտեմբերի

5.2 դասարան

Կատարել առաջադրանքները

53.Կետերի փոխարեն գրի´ր  տրված հոմանիշներից մեկը (ամենահարմարը):

Մեկ էլ, թթի կարմիր շիրան պռոշներին, ներս ընկավ պուճուր տղան՝ շոգից կարմրած … թշերով (թշերով, այտերով):
Հյուրը քթի տակ բարի … ծիծաղում (հռհռում, քմծիծաղում, ծիծաղում, ժպտում) էր երեխայի շատախոսության վրա:
Առաջ բերեցին նրա … զտարյուն (ազնվատոհմ, վեհազգի, զտարյուն) նժույգը:
Լքված նավը կամաց-կամաց … սուզվում (սուզվում, իջնում, խորտակվում, ընկղմվում) էր:
Նրա բոլոր հույսերը … խորտակվում (սուզվում, խորտակվում,ընկղմվում) էին:

56.Բառերը գույգ- զույգ խմբավորի´ր  ըստ օրինակիԵթե մոտնման իմաստ ունեցող բառերը հոմանիշներ ենինչպե՞ս կկոչվեն հակառակ իմաստ ունեցողները:

Օրինակ`

բարձր — ցածր,

 տալ — վերցնել:

Միշտ, անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ, թույլ, վերջին, համաձայնել, հանգստանալ, գտնել, երբեք, հավաքել, աջ, արթուն, քնած, հրաժարվել, առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել, ընդունել, կորցնել, ստեղծել, վատնել, մերժել, ձախ:

աջ-ձախ, առաջին-վերջին, կորցնել-գտնել, քնած-արթուն, հրաժարվել- համաձայնել,ստեղծել-ոչնչացնել,ամուր- թույլ, միշտ-երբեք, գաղտնի-բացահայտ, աշխատել- հանգստանալ, անարատ-արատավոր, մերժել-ընդունել, հավաքել- թափթփել , վատնել-վաստակել:

57.Տրված բառերի հականիշները գրի´ր:

Սիրուն-տգեղ, լավ-վատ, մեծ-փոքր, ներքև-վերև, ուշադիր-անուշադիր, բարեկամ-անծանոթ, աղքատ-հարուստ, կուշտ-քաղցած, դիտավորյալ-միամիտ, հիշել-մոռանալ, վառել-հանգցնել, դրական-բացասական, հրաժեշտ տալ-ողջունել, հյուսել-քանդել, թույլատրել-արգելել, ընկնել- վերկե նալ, գումարել-հանել, թափթփել-հավաքել, պապանձվել-աղմկել, գիշեր-առավոտ, ելք-մուտք, ավարտել-սկսել, օգնել-խանգարել, արագացնել-դանդաղացնել:

59. Առածներն ընդգծված բառերի հականիշներով լրացրո´ւ:

Անպտուղ ծառը կկտրեն, … պտղատու ծառին քար կգցեն:

Բարին որ չլիներ, … չարը աշխարհը կքանդեր:

Դևին դժոխքը ցույց չտաս, … դրախտի ճանապարհը չի իմանա:

Թացն էլ …. չորի հետ վառվում է:

Կաթի հետ մտածը հոգու հետ  … դուրս կգա:

Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ … հինը:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի … արաջինը:գվ

մայրենի

33.Մի բառով գրի´ր:

ա) Առարկա, որը վերից վար կախվելով՝ ծածկում, փակում  է որևէ բան: Դա նաև բեմն է  բաժանում հանդիսասրահից: վարագույր

բ) Միջատ, որ երկու թև ունի ու բարալիկ կնճիթ, որով սնվում է: Իսկ սնվում է արյունով: մոծակ

գ) Արհեստավոր, որն զբաղվում է երեսը սափրելու, մազերը կտրելու, հարդարելու գործով: վարսավիր

դ) Պղնձյա առարկա, որի մեջ մետաղյա լեզվակ է կախված: Բարակ կամ հաստ պարանով լեզվակը պատերին են խփում՝ հնչեցնելու համար: զանգակ

34.Գրավոր պատմի՛րթե տրված բառն ի՞նչ է նշանակում:

Գիրք, — թերթերից կազմված առառկա է, որտեղ հետաքրքիր բաներ է գրած

դիմակ,-դիմակները լինում են տարբեր տեսակների,բժշկական դիմակը կրումեն դեմքին փակելով բերանը և քիթը:

դերասան — դերասանը մարդ է, որը աշխատում է թատրոնում կամ կինոյում, տարբեր դերեր է խաղում

ընկույզ — ընկույզը ուտելու հատապտուղ է, որը աճում է ծառի վրա ունի կանաչ կեղեվ մեջը պինդ կեղեվ, որը պետք է կոտրել իսկ միջինը ուտել

ժպիտ — երբ որ մարդը ունենում է լավ տրամադրություն բերանը բարձրացնում է վերև ստացվում է ժպիտ

երեխա- երեխան ծնվում է մայրիկի փորից նույն մարդն է ուղակի փոքր

39.Բացատրի´րթե  գլուխ  բառը ամեն մի նախադասության մեջ  ի՞նչ իմաստով է կիրառված՝ փոխարինելով խելք, ղեկավար,  կատար, ծայր, մաս, վրա բառերովՈ՞ր նախադասության  մեջ գլուխ բառն այլ բառով չես կարող փոխարինել:

Արջը գլուխը բարձրացրեց:

Սարի  կատարին ինչ-որ բան է փայլում:

Այս մարդը  խելք չունի:

Գրքի առաջին մասը շատ հետաքրքիր էր:

-Իսկ ո՞վ էր ձեր ղեկավար,- որոտաց զորավարը՝դիմելով գլխիկոր զինվորներին:

Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի  վրա :

Գերանի  ծայրից բռնի՛ր:

մայրենի

Կարդա՛ սահմանումները և այդ սկզբունքով վանկատի՛ր բառերը։ Չմոռանա՛ս գունավորել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները։

  • Երկու ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը անցնում է հաջորդ տող։

Օրինակ՝ գարուն- գա-րուն

Պահարան-  Պա-հա-րան

Քաղաք-քա-ղաք

Թանաք-թա-նաք

Կարագ-կա-րագ

Հեծանիվ- հե- ծա- նիվ

Ուղիղ-ու-ղիղ

Պայուսակ—պա- յու-սակ

Դանակ-դա-նակ

Գազար-գա-զար

Թանաքաման-թա-նա-քա-ման

եր-եպխ

Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր փակ վանկերը։

Երեխա-եր-եխ-ա

Պարագա-պա-րա-գա

Հանրաքվե-հան-րաք-վե

Ընձուղտ-ըն-ձուխտ

Աբեղա-աբ-եղ- ա

Մաքրել- մաք-րել

Բարձր-բար-ձր

Վարքագիծ-վար-քա- գիծ

Չորրորդ-չոր-րորդ

Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր բաց վանկերը։

Հացաման- հաց-ամ- ան

Սիրելի- սի-րե-լի

Ձնհալ-ձն-հալ

Կամավոր-կամ-ավ-որ

Կարդա՛ սահմանումը և նույն սկզբունքով վանկատի՛ր տրված բառերը։

Երկու և ավելի բաղաձայններից միայն վերջինն է անցնում հաջորդ տող։

Օրինակ՝

Ընկույզ-ըն-կույզ

Աստղիկ- Աստ-ղիկ

Կարծրանալ-կարծ-րանալ

Խնդրագիրք, իշխանություն, մկնդեղ, մրցաշար, կարգադրել, խնդրագիրք, վարդակակաչ, սառնարան, երկնասլաց։

Եթե գաղտնավանկի ը-ն բառի առաջին հնչյունն է (սպասել, զբաղվել, ստանալ, սկիզբ․․․ ) ապա այդ ը-ն կարելի է չգրել և չառանձնացնել տվյալ վանկը։

Եվ տառը տողադարձի ժամանակ բաժանվում է ե, վ տառերի, երբ դրանք պատկանում են տարբեր վանկերի։

Հևալ-հեվ-ալ

Երևույթ-երեվ-ություն

Տերևաթափ-տերեվ-աթափ

Հարևան-հարեվ-ան

Գրի՛ր նմանատիպ բառեր և վանկատի՛ր։

Արևամուտ-արեվ-ամուտ

Ո՞ր շարքում տողադարձի սխալ կա։

Մա-նըր, թըխ-վածք, սպա-սել , հարեվ-ան, սխալ է

Պար-զամիտ, թը-ռիչք, լռութ-յուն

Անկր-կնելի, վար-դագույն,, համալ-սարան, տր-տըն-ջալ