ԱմփոփՈԻչ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹյուն

Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ:

Բնության մեջ կան շատ թթուներ, օրինակ՝ կիտրոնաթթու, խնձորաթթու, կաթնաթթու, քացախաթթու:

Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները:

Բջիջը կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքային տարրական միա վորն է և օժտված է կենդանի օրգանիզմին բնորոշ հատկանիշներով։

Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։

Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։

Մարդու մարմնի ջերմաստիճանը չափում են բժշկական ջերմաչափով: Ի տարբերություն սովորական ջերմաչափի` բժշկական ջերմաչափի խողովակի ստորին մասը նեղացված է, ինչի հետևանքով չափումից հետո ավելի ցածր ջերմաստիճան ունեցող միջավայր տեղափոխելիս ջերմաչափի ցուցմունքը չի փոխվում:

Ո՞ր մարմին է կոչվում հաստատուն մագնիս:

Մարմիններ, որոնք երկար ժամանակ պահպանում են իրենց մագնիսական հատկությունները։

Ի՞նչ է բջիջը։

Բջիջը կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքային տարրական միա վորն է և օժտված է կենդանի օրգանիզմին բնորոշ հատկանիշներով։

Որո՞նք են արմատի գործառույթները:

Արմատն ունի կարևոր գործառույթներ`արմատը բույսը ամրացնում է հողին,արմատով բույսը հողից կլանում է ջուր և նրանում լուծված նյութեր,արմատի միջոցով բույսը կարող է բազմանալ:

Ի՞նչ է շնչառությունը:

Կենդանի օրգանիզմների կարևոր հատկանիշներից է նյութափոխանակությունը: Կենդանի օրգանիզմների նյութափոխանակության կարևոր դրսևորում է գազափոխանակությունը:Այն գազափոխանակությունը, երբ օրգանիզմը օդից կլանում է թթվածին և անջատում ածխաթթու գազ կոչվում է շնչառություն:

Շնչառական ի՞նչ օրգաններ գիտեք:

Ջրային կենդանիների շնչառության օրգանն է` խռիկները:Ցամաքային կենդանիների շնչառության օրգանն է` թոքերը:Միջատների շնչառության օրգանն է` շնչառական խողովակները՝ տրախեաները:Կենդանիների շնչառության օրգան կարող է լինել նաև մաշկը: Գորտի գազափոխանակության գրեթե կեսն ապահովում է մաշկը:

Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրերը:

Բնակության համար պիտանի միջավայրեր են ծառայում ջուրը, օդը, ցամաքը, հողը, այլ կենդանի օրգանիզմները:

30.04.2023

Պատասխանել հարցերին

1.Սննդառության ի՞նչ եղանակներ են ձեզ հայտնի:Ըստ սննդառության եղանակի կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են երեք խմբի.ավտոտրոֆներ— էներգիա են ստանում արևից:հետերոտրոֆներ — էներգիա են ստանում օրգանական նյութերի քայքայումից:միքսոտրոֆներ — էներգիա կարող են ստանալ և արևից և օրգանական նյութերից:

2.Ինչպե՞ս են սնվում բույսերը:Բույսը արմատներով հողից կլանում է ջուր, իսկ տերևներով` օդից ածխաթթու գազ: Այդ անօրգանական նյութերից լույսի ազդեցությամբ, կանաչ քլորոֆիլի մասնակցությամբ բույսը պատրաստում է օրգանական նյութ` շաքար:

3.Ո՞ր բույսերն են սնվում կենդանիներով և ի՞նչու:Սապրոֆիտներ — սնվում են մահացած կենդանի օրգանիզմների մնացորդներով, բույսերի պտուղներով, այլ պատրաստի օրգանական նյութերով:Օրինակ` աղիքային ցուպիկը, պենիցիլինը, ճանճը, բորենին:Գիշատիչներ — բոլոր այն կենդանի օրգանիզմներն են, որոնք որս են անում: Այսինքն բռնում են իրենց զոհին, սատկացնում, ապա սնվում դրանցով:Օրինակ` սարդը, կոկորդիլոսը, վագրը, գայլը:Որոշ բույսեր հանդիսանում են գիշատիչներ: Նրանք ունեն հատուկ «թակարդներ», որոնցով որսում են միջատների և սնվում նրանց օրգանական նյութերով: Դրանք միջատակեր բույսերն են:Օրինակ` ռաֆլեզիան, վեներայի ճանճորսը, ցողիկը, ցնցղենին:Մակաբույծներ — ապրում են որևէ կենդանի օրգանիզմի մեջ կամ օրգանիզմի վրա: Սնվում են նրա օրգանական նյութերով: Այդ օրգանիզմը մակաբույծի տերն է: Մակաբույծները թունավորում են տիրոջ օրգանիզմը: Օրինակ՝ լյարդի ծծանը, էխինոկոկը, եզան երիզորդը, տիզը:

4.Ի՞նչ է հետերոտրոֆ օրգանիզմներ գիտեք:Բերե՛ք օրինակներ:Հետերոտրոֆ սննդառության հիմնական ձևը պատրաստի սննդի որոնումն ու կլանումն է:Հետերոտրոֆները օգտվում են ֆոտոսինթեզի պատրաստի արդյունքներից` թթվածնից և շաքարից ու դրա վերափոխումներից: Հետերոտրոֆ են բոլոր սնկերը և կենդանիները։Լինում են՝ կենդանակեր, ամենակեր ,բուսակեր։

5.Ի՞նչ է շնչառությունը: Կենդանի օրգանիզմների կարևոր հատկանիշներից է նյութափոխանակությունը: Կենդանի օրգանիզմների նյութափոխանակության կարևոր դրսևորում է գազափոխանակությունը:Այն գազափոխանակությունը, երբ օրգանիզմը օդից կլանում է թթվածին և անջատում ածխաթթու գազ կոչվում է շնչառություն:

6.Շնչառական ի՞նչ օրգաններ գիտեք: Ջրային կենդանիների շնչառության օրգանն է` խռիկները:Ցամաքային կենդանիների շնչառության օրգանն է` թոքերը:Միջատների շնչառության օրգանն է` շնչառական խողովակները՝ տրախեաները:Կենդանիների շնչառության օրգան կարող է լինել նաև մաշկը: Գորտի գազափոխանակության գրեթե կեսն ապահովում է մաշկը:

08.04.2023

Պատասխանել հարցերին

1. Ե՞րբ է լույսը բեկվում: Ինչո՞վ է լույսի բեկումը տարբերվում անդրադարձումից:
Լույսի ճառագայթի ուղղության փոփոխությունը մի միջավայրից մյուսին անցնելիս, կոչվում է լույսի բեկում:

Անդրադարձման ժամանակ լույսը ընկնում է մակերեսի վրա և անրադարձվում է նրանից։


2. Ի՞նչ է ոսպնյակը:
Գնդային մակերևույթներով սահմանափակված ապակենման մարմինները կոչվում են ոսպնյակներ:

3. Ո՞ր կետն է կոչվում ոսպնյակի կիզակետ:
Երբ լույսի զուգահեռ ճառագայթներն ընկնում են հավաքող ոսպնյակի վրա, դրանից անցնելուց հետո հավաքվում են մի կետում: Այդ կետը կոչվում է ոսպնյակի կիզակետ:
4.Ի՞նչ օրենքով է կատարվում լույսի անդրադարձումը։
անդրադարձման օրենքով

5.Նշի՛ր հայելիների տեսակները
հարթ, ուռուցիկ և գոգավոր:


6.Ո՞ր անկյուն է կոչվում անդրադարձման անկյուն։

Անդրադարձած ճառագայթի և հայելու մակերևույթին տարված ուղղահայացի կազմած անկյունը կոչվում է անդրադարձման անկյուն

06.04.2023

Պատասխանել հարցերին

1. Ե՞րբ է լույսը բեկվում: Ինչո՞վ է լույսի բեկումը տարբերվում անդրադարձումից:
Լույսի ճառագայթի ուղղության փոփոխությունը մի միջավայրից մյուսին անցնելիս, կոչվում է լույսի բեկում:

Անդրադարձման ժամանակ լույսը ընկնում է մակերեսի վրա և անրադարձվում է նրանից։


2. Ի՞նչ է ոսպնյակը:
Գնդային մակերևույթներով սահմանափակված ապակենման մարմինները կոչվում են ոսպնյակներ:

3. Ո՞ր կետն է կոչվում ոսպնյակի կիզակետ:
Երբ լույսի զուգահեռ ճառագայթներն ընկնում են հավաքող ոսպնյակի վրա, դրանից անցնելուց հետո հավաքվում են մի կետում: Այդ կետը կոչվում է ոսպնյակի կիզակետ:
4.Ի՞նչ օրենքով է կատարվում լույսի անդրադարձումը։
անդրադարձման օրենքով

5.Նշի՛ր հայելիների տեսակները
հարթ, ուռուցիկ և գոգավոր:


6.Ո՞ր անկյուն է կոչվում անդրադարձման անկյուն։

Անդրադարձած ճառագայթի և հայելու մակերևույթին տարված ուղղահայացի կազմած անկյունը կոչվում է անդրադարձման անկյուն:

Ամփոփիչ աշխատանք

Ամփոփիչ աշխատանք

Ի՞նչ է բջիջը։

Բջիջը կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքային տարրական միա վորն է և օժտված է կենդանի օրգանիզմին բնորոշ հատկանիշներով։

Որո՞նք են բջջի բաղադրության հիմնական քիմիական տարրերը։

Որո՞նք են բջջի հիմնական կառուցվածքային մասերը։

Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջաթաղանթը։

Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջաթաղանթը։

Ի՞նչ է հյուսվածքը։Բջիջների այն խումբը,որոնք ունեն նույն ձևը, կառուցվածքը, ծագումը, կատարում են նույն ֆունկցիան և միմյանց հետ միացած են միջբջջային նյութով կոչվում են հյուսվածք:

Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բսւյսերը։

Մարդու օրգանիզմում կան 4 տեսակի հյուսվածքներ` էպիթելային, շարակցական, մկանային և նյարդային:

Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք։

Ե՞րբ է լույսը բեկվում:

Ի՞նչ է ոսպնյակը:

Ո՞ր կետն է կոչվում ոսպնյակի կիզակետ:

Նշի՛ր հայելիների տեսակները։

Որո՞նք են վեգետատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթներ են կատարում:

Որո՞նք են գեներատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթներ են կատարում:

Որո՞նք են արմատի գործառույթները:

Արմատի ի՞նչ ձևափոխություններ գիտեք:

Ի՞նչ է ընձյուը:Ո՞րն է ընձյուղի գլխավոր գործառույթը:

Ի՞նչ գործառույթներ է կատարում ցողունը:

Ի՞նչ նշանակությւն ունեն տերևները:

Մարտի 13-17

Հաստատուն մագնիսներ

Պատասխանել հարցերին

 1. Ո՞ր մարմին է կոչվում հաստատուն մագնիս:
  Այն մարմինները, որոնք երկար ժամանակ պահպանում են իրենց մագնիսական հատկությունները, կոչվում են հաստատուն մագնիսներ կամ պարզապես մագնիսներ:
 2. Մագնիսի ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ:
  Մագնիսի այն մասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն առավել ուժեղ է, անվանում են մագնիսական բևեռներ։
 3. Ի՞նչ է կողմնացույցը, և ինչո՞վ է պայմանավորված նրա աշխատանքը:
  Կողմնացույցի աշխատանքը պայմանավորված է նրանով, որ Երկիրը նույնպես մագնիս է՝ իր մագնիսական բևեռներով և մագնիսական դաշտով։ Կողմնացույցի սլաքի հյուսիսային բևեռը ձգվում է Երկրի մագնիսական հարավային բևեռի կողմից՝ որպես տարանուն բևեռներ և ուղղվում դեպի այն։ Նույն պատճառով կողմնացույցի սլաքի հարավային բևեռը ուղղվում է Երկրի մագնիսական հյուսիսային բևեռի կողմը։
 4. Ձեզ հայտնի ո՞ր բնագավառներում են օգտագործվում մագնիսները:
  Խաղալիքների, հեռախոսի և բարձրախոսներում։

Մարտի 6-10

Պատասխանել հարցերին

 1. Ի՞նչ է էլեկտրական հոսանք:

Հաղորդիչներով լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումը, որի արդյունքում տեղի է ունենում լիցքի տեղափոխություն, կոչվում է էլեկտրական հոսանք:

 1. Ո՞ր նյութերն են էլեկտրականության հաղորդիչները:

Այն նյութերը, որոնք փոխանցում են էլեկտրական հոսանքը կոչվում են հաղորդիչներ։

Օրինակ ՝ Ջուր, թաց հող, մետաղ, մարդու մարմինը։

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

 1. Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։Ցելսիուս
 2. Ե՞րբ մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։
  Միջավայրի ջերմաստիճանը չափելու համար ջերմաչափը տեղադրում են այդ միջավայրում և սպասում այնքան, մինչև ջերմաչափի ցուցմունքը դադարի փոխվել: Այդ դեպքում, ջերմաչափը և միջավայրը միմյանց հետ ջերմային հավասարակշռության մեջ կլինեն և ջերմաչափի ցուցմունքը միջավայրի ջերմաստիճանը կլինի։
 3. Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։
  Հեղուկային,էլեկտրոնային,մեխանիկական,օպտիկական,գազային։
 4. Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։
  Մարդու մարմնի ջերմաստիճանը չափում են բժշկական ջերմաչափով: Ի տարբերություն սովորական ջերմաչափի` բժշկական ջերմաչափի խողովակի ստորին մասը նեղացված է, ինչի հետևանքով չափումից հետո ավելի ցածր ջերմաստիճան ունեցող միջավայր տեղափոխելիս ջերմաչափի ցուցմունքը չի փոխվում: Սնդիկի սյունը սկզբնական վիճակին վերադարձնելու համար անհրաժեշտ է ջերմաչափը թափահարել:
 5. Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:
  Պնդացում, Եռացում, գոլոշացում։
 6. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:
  Ջերմային երևույթներ են՝ հալումն ու պնդացումը, գոլորշացումն ու խտացումը, եռումը, ջերմային ընդարձակումը:
 7. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան :
  Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է եռման ջերմաստիճան: Այն կախված է մթնոլորտային ճնշումից:
 8. Ո՞ր եչրույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:
  Նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի կոչվում է հալում: Հալման հակառակ երևույթը, երբ նյութը հեղուկ վիճակից անցնում է պինդ վիճակի, կոչվում է պնդացում:
 9. Ի՞նպես է առաջանում կայծակը:Ի՞նչ է որոտը:
 10. Ի՞նչ է շանթարգելը, և ինպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայծակի հարվածից:
 11. Կայծակի ժամանակ ինչպե՞ս պետք է վարվեք,եթե հայտվել եք բաց տարածքում:
 12. Ո՞ր մարմին է կոչվում հաստատուն մագնիս:
 13. Մագնիսի ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ:
 14. Ի՞նչ է կողմնացույցը, և ինչո՞վ է պայմանավորված նրա աշխատանքը:
 15. Ձեզ հայտնի ո՞ր բնագավառներում են օգտագործվում մագնիսները:

Փետրվարի 20-24

Դասի թեմա՝ Ջերմային երևույթների բազմազանությունը:

Պատասխանել հարցերին

 1. Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:
  Տաք, Սառը,Գոլ:
 2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:
  Ջերմային երևույթներ են՝ հալումն ու պնդացումը, գոլորշացումն ու խտացումը, եռումը, ջերմային ընդարձակումը:
 3. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան :
  Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է եռման ջերմաստիճան: Այն կախված է մթնոլորտային ճնշումից:
 4. Ո՞ր եչրույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:
  Նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի կոչվում է հալում: Հալման հակառակ երևույթը, երբ նյութը հեղուկ վիճակից անցնում է պինդ վիճակի, կոչվում է պնդացում:

Բնագիտություն

Պատասխանել հարցերին

Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։

Ջերմաստիճանը մարմինների տաքացվածության աստիճանը քանակապես բնութագրող ֆիզիկական մեծություն է:

Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։

Միջավայրի ջերմաստիճանը չափելու համար ջերմաչափը տեղադրում են այդ միջավայրում և սպասում այնքան, մինչև ջերմաչափի ցուցմունքը դադարի փոխվել: Այդ դեպքում, ջերմաչափը և միջավայրը միմյանց հետ ջերմային հավասարակշռության մեջ կլինեն և ջերմաչափի ցուցմունքը միջավայրի ջերմաստիճանը կլինի։

Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։

Հեղուկային,էլեկտրոնային,մեխանիկական,օպտիկական,գազային։

Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։

Մարդու մարմնի ջերմաստիճանը չափում են բժշկական ջերմաչափով: Ի տարբերություն սովորական ջերմաչափի` բժշկական ջերմաչափի խողովակի ստորին մասը նեղացված է, ինչի հետևանքով չափումից հետո ավելի ցածր ջերմաստիճան ունեցող միջավայր տեղափոխելիս ջերմաչափի ցուցմունքը չի փոխվում: Սնդիկի սյունը սկզբնական վիճակին վերադարձնելու համար անհրաժեշտ է ջերմաչափը թափահարել: