15. 03.2023

  1. Ավելացրու բառեր, որոնք պատասխանեն ինչպիսի՞ հարցին:

……Կանաչ…….. ճանապարհ

……Հսկա……… ձուկ

……Խելացի ……… նավաստի

……Հետաքրքրաշարժ………. արկած

  1. Մեկ բառով գրիր՝

արծաթով պատված-Արծաթապատ
կարճ հասակ ունեցող-կարճահասակ
կանգ առնել-կանգնել
միտք անել-մտածել
արծաթով պատված-Արծաթապատ

3.Շարունակիր ասացվածքները՝

Ով ինչ անի, …… :

Ինչ որ ցանես, այն էլ կուտես:

Թրի կտրածը կլավանա, խոսքի ասածը չիլավանա……:

 4.Ինքդ բացատրիր հետևյալ բառերը՝

Քարաշեն- քարից սարգված շինություն
անուշահամ-անուշ համ ունեցող
ծաղկազարդ-ծաղիկով զարդարված
անտուն-տուն չունեցող

5.Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները:

լույս- մութ
խելացի-անխելք
խոսել-լռել
բարի-չար
ամեն ինչ-ոչմիբան
օգուտ-անօգուտ

10.03.2023

10.03.23

1.Գործնական աշխատանքի փաթեթից կատարի՛ր 32-35-րդ առաջադրանքները:

32. Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով:

Մատնաչափ-մատի չափով, 
կիսագունդ-կիսով գունդ,
 անհարթ-Ոչ հարթ,
 անտեսանելի-տեսողության անմատչելի
 ինքնաշարժ- ինքնուրույն շարժում,
 սկզբնական- սկզբնական վիճակ 
արեմտաեվրոպական-
 աստղադիտարան- աստղագիտական հիմնարկ
 համաշխարհային — Ամբողջ աշխարհով
 հավասարաչափ — հավասար չափով

33. Ա շարքի նախածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրի՛ր Բ շարքի բառերի հետ:

Ա Անդր, հակ, համ, ենթ, նախ, ներ, պար, վեր, տար, փոխ:  

Բ. Կովկաս, (հ)արձակ, տարած, դարձ, դնել (դրել), կշիռ, մուծել, փակել, կանգնել, աշխարհ(իկ):

Անդրկովկաս

34. Տրված բաղադրյալ բառերից նոր բառեր կազմի՛ր` այլ արմատ կամ ածանց ավելացնելով:

Օրինակ`
ժառանգական — ժառանգականություն, տեխնիկական -գիտատեխնիկական:

Մարդկային, ծայրահեղ, ստամոքսային, գիտակցություն, ակնաբույժ, մթնոլորտ, որոշում, ընդհատ, օրինաչափ, ձեռնարկ, մանրէ, փոխանակություն:

35. Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բաղադրիչներից կազմված համապատասխան բաղադրյալ բառերով:

Հողն … (ինքն, մաքուր, ել) … (հատուկ, ություն) ունի: Դա չի նշանակում, թե կարելի է նրան… (չափ, անց) շատ… (ծանր, բեռն, ել) (օրգան, ական) և (ան, օրգան, ական)… (թափ, ոն),… (բնակ, վայր) հավաքված (կենցաղ, ային) աղբով, որովհետև հոդի … (հնար, ավոր, ություն)… (նույն, պես)… (ան, սահման) չեն: Իսկ … (թափ, ոն)… (աղտ, ոտ, (վ)ած) հողը սպառնում է…. (հիվանդ, ություն) առաջացման պատճառ դառնալ:

… (գետ, տեխնիկա, ական)… (առաջ, ընթաց) հետ մարդիկ պիտի մտածեն արտաքին (մեջ, վայր) … (պահ, պան, ություն) …  միջոցներ ստեղծելու մասին:

2.Թումանյանական իմ հերոսը՝

  • Ընտրի՛ր  Թումանյանի որևէ ստեղծագործության հերոսի:
  • Հեքիաթը անունը <<Կացին Ախպերը>>։ Հորոսին ընտրեցի գյուղացիներին։ Գյուղացիները մտածում էին, որ կացինը կենդանի էակ է։ Նրանք անգրագետ էին, հիմա էին և երեկ չէին տեսել կացին։
  • Գրի՛ր, թե տվյալ ստեղծագործության մեջ ինչ դեր ունի:
  • Կացին ախպեր ստեղծագործության մեջ կացինը հանդիսացավ գյուղացիների համար վախենալու առարկա։
  • Բնութագրի՛ր նրան և արտահայտիր կարծիքդ նրա մասին:
  • Կացին ախպեր ստեղծագործության հերոսը կացին էր։ Կացինը սովորական գործիք էր, բայց քանի որ այդ գյուղի մարդիկ երբեք չեն տեսել կացին իրեն թվաց, որ կացինը կախարդական է կամ կենդանի։
  • Եթե կան տվյալներ  հեղինակի կողմից հերոսի  անվան ընտրության կամ նրա նախատիպի մասին՝ գրի՛ր (այս մասին դասարանում խոսել ենք՝ «Իմ ընկեր Նեսոն» պատմվածքը քննարկելիս, ո՞վ էր Նեսոն․․․):