06.03.2023


S=2(2×4)+2(2×3)+2(4×3)=52
S=6xa2
2×2=4

6×4=24
Մակերևույթ ՝6×4=24

2+1=3
3×3=9
Մակերևույթ՛6×9=54
54-24=30S I=2(1×3)+2(1×6)+2(3×6)=38
S II=2(2×5)+2(2×4)+2(5×4)=76

Պատասխան.՛Երկրորդ խորանարդ մեծ է։
X=6+x/2
x=12


90×5/2=225

Урок 27

Упражнения для выполнения:

Упражнение 1

а) Положить на полку, удобно расположиться, предпол_гать ответ, слxdжить книги, располагать запасами, предлагать помощь, кратко изложить содержание, пролижить путь.

б) Город Растов, устье зарасло, морские водоросли, дети подросли, выростить в саду, произрастать в пустыне, богатая ростительность,вы… щенные лимоны, мир р_стений, переходный возр_ст, зар_сли камыша, сберечь пор_сль, подр_стковый врач, р_стущие на берегу, зеленый р_сток, отр_сль хозяйстваУпражнение

2Спишите, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя выбор орфограмм в корне.

а) Изл_гать содержание, хорошо изл_жить; знать признаки прил_гательного; написать изл_жение; оба сл_гаемых; распол_житься на ночлег; распол_гать свободным временем.

б) Гул нар_стает, р_скошные р_стения, зар_сли камышом, выр_сли подснежники; зеленые водор_сли, Р_стислав; р_стущий ребенок.в) Предпол_жения не подтвердились; капельки р_сы; тропа зар_стает; р_стительное масло; изменить пол_жение; лепестки р_стений; сл_гать стихи; желуди прор_сли; сберечь р_стения от мороза; просека зар_стает; предл_жить помощь.

Դաս և առաջադրանքներ

Արտաշեսյան Թագավորության Կազմավորումը
Դաս 1

հարցեր

 • Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ Մագնեսիայի ճակատամարտը հայերի համար։
  Մագնեսիայի ճակատամարտի հետո Ք. Ա 189թ. Արտաշես Մեծ Հայքում և Զարեհ Ծոփքում վերականգնեցին Հայոց անկախությունը։
 • Ներկայացրե՛ք Արտաշես I-ին։

Արտաշես I-ի (Ք․ա․ 189-160 թթ․) առաջնահերթ խնդիրներից էր Մեծ Հայքից անջատված տարածքները վերադարձնելը։Նա Մարաստանից։Արտաշես I-ը Մեծ Հայքի թագավորության մեջ միավորեց հայկական տարածքների մեծագույն մասը։Հույն պատմիչ Պոլիբիոսը նրան անվանում է <<Հայաստանի մեծագույն մասի կառավարիչ>>։

26.02.2023

Դաս 1


Գիր և արվեստ

 • Հասարակության զարգացման ո՞ր փուլում է ստեղծվել գիրը։
 • Ինչի՞ հետ է կապված գրի առաջացումը։
 • Ի՞նչ է սեպագիրը, ովքե՞ր են ստեղծել այն։
 • Հին Արևելքի գեղարվեստական ստեղծագործություններն ի՞նչ բնույթ ունեն։ Ինչի՞ մասին են դրանք։

Աղբյուրներ
Համաշխարհային պատմություն 48-52

Դաս 2
Գիտություն

 • Որո՞նք են գիտության առաջացման նախադրյալները։
 • Գիտության ո՞ր բնագավառներն էին զարգացած Հին Արևելքում։

Աղբյուրներ
Համաշխարհային պատմության դասագիրք, էջ 54-57

20.02.2023

Դաս 1

ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

 • Ո՞վ էր Ալեքսանդր Մակեդոնացին։
 • Պատմե՛ք Գավգամելիայի ճակատամարտի մասին։
 • Ներկայացրե՛ք Ալեքսանդր Մակեդոնացու աշխարհակալությունը։

Աղբյուրներ
 Դասագիրք, էջ 68-71
 https://online.fliphtml5.com/fumf/qovw/#p=69

Դաս 2
ՀԱՅՈՑ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Ք.Ա. ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՐՈՒՄ

հարցեր

 • Ներկայացրե՛ք Հայաստանի վիճակը Ք.ա. երրորդ դարի վերջին։
 • Ինչու՞ Սելևկյաններին ի վերջո հաջողվեց գրավել Հայաստանը։

Աղբյուրներ
Դասագիրք, էջ 73-75

Փետրվարի 13-17

Դաս 1. Հայաստանը Աքեմենյան տերության կազմում

 • Ո՞վ էր Դարեհ I-ը, ինչու՞ Հայաստանը սկզբում չճանաչեց նրա գերիշխանությունը։
 • Ի՞նչ գիտեք Աքեմենյան տերության 13-րդ սատրապության մասին։
 • Ո՞վ էր Երվանդ III-ը։

աղբյուրներ
Հայոց պատմության դասագիրք, էջ 64-67
 https://online.fliphtml5.com/fumf/qovw/#p=65
տեսաֆիլմ
 https://youtu.be/9OtGtDrr-UM

Դաս 2. ՀԻՆ ԱՐևԵԼՔԻ ԿՐՈՆՆԵՐԸ

 • Ներկայացրե՛ք, թե ինչպես է առաջացել բազմաստվածությունը։
 • Ի՞նչ է դիցարանը։
 • Ըստ Ձեզ` դիցարանում ինչու՞ էր հարկավոր ունենալ գլխավոր աստված։

Աղբյուրներ


Համաշխարհային պատմության դասագիրք,  էջ 45-47
 https://online.fliphtml5.com/fumf/yutx/#p=46
տեսաֆիլմ

Հայկազունի Երվանդունիների թագավորությունը

Հարցեր

Ո՞վ է Պարույր Հայկազունին։ Ներկայացրեք նրա գործունեությունը։

Պարույր Հագազունին Հայոց թագաորն էր։ Նրա գլխավորությամբ հզորացում է իշխանությանը։ Պարույր տիրում էր Վանա լճիչ մինչև Եփրատ ընկած ողջ տարածքին։

Ի՞նչ անուն է ստացել Հայկազունիների նոր ճյուղը։ Ինչու՞։

Ք. Ա 580-570-ական թթ. Պարույր հաջորդ եզրից նշանավոր դարձավ Երվանդ I Սակավակյացի։ Վերջինիս անունով էլ Հայկազունիների արքայատոհմի նոր ճյուղը կոչվում է՝Երվանդունի։

Նկարագրեք Երվանդ Սակավակյացի թագավորությունը։

Երվանդ ՍԱԿԱՎԱԿՅԱՑԻ թագավորությունը ուներ քարասունհազար հետեվակ և 8000 հեծյալ զորք։ Թագավորության սահմանները հասնում Էին Կուր գետը և Սև ծովը, արևելքում՝Մարաստան, հարավում ՝Հյուսիսային Միջագետքի, իսկ արևմուտքում՝Կապադովկիա։