ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա բաժնում։
  47
 2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։ Ներքևում տեղադրել եմ:
 3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների հղւմները։
  19.12.2022
  19.12.2022
  16.12.2022
  15.12.2022
  14.12.2022
  9.12.2022
  12.12.2022
  7.12.2022
  7.12.2022
  6.12.2022
  1.12.2022
  30.11.2022
  28.11.2022
  25.11.2022
  24.11.2022
  23.11.2022
  21.11.2022
  18.11.2022
  18.11.2022
  17.11.2022
  16.11.2022
  9.11.2022
  07.11.2022
  07.11.2022

  03.11.2022
  2.11.2022
  2.11.2022
  2.11.2022
  ԴԻԱԳՐԱՄ
  21.10.2022
  20.10.2022
  20.10.2022
  19.10.2022
  17.10.2022
  14.10.2022
  12.10.2022
  10.10.2022
  7.10.2022
  5.10.2022
  3.10.2022
  30.09.2022
  29.09.2022
  26.09.2022
  19.09.2022
  16.09.2022
  15.09.2022
  14.09.2022
 4. Ո՞ր թեմայի աշխատանքներին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։
  Ես հիմնականում բոլորը արել եմ:
 5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։
  Արծակուրդների ժամանակ:
 6. Քանի՞ ֆլեշմոբի ես մասնակցել։
  Բոլորին
 7. Մասնակցե՞լ ես արդյոք մաթեմատիկայի օլիմպիադայի կամ այլ մրցույթի. թվարկիր։ Ոչ, չեմ մասնակցել
 8. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։
  Բազմապատկման օրենքները:
 9. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ ուսումնական շրջաններում մաթեմատիկայի դասընթացին։
  Շատ ակտիվ կլինի:
 10. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը: 7-8 միավոր

Դասարանական աշխատանք

106.      Տրված բառերի իմաստները արտահայտի´ր հոմանիշ հարադրություններով (անջատ բաղադ- րիչներով գրվող բառերով) կամ դարձվածքներով:

Օրինակ՝ թափթփել – շաղ տալ, ցիրուցան անել:
Վերադարձնել,

անցնել-1. Գնալ: 2. Գերազանցել: 3. Հնանալ: 4. Փոխադրվել: 5. վերանալ: 6. Պատահե|: 7. Մեռնել: 8. Նիհարել:

բուժել (դեղ ու դարմանով)-Բժշկել, առողջացնել, դարմանել. ապաքինել, կազդուրել, ամոքել, փարատել, լավացնել (խսկց.), ախտազերծել, (բրբ.) փարպել, ափսոնել. ախտազերծ անել: Քավել (վիշտր):

մտնել -Գնալ, ներս մտնել, ներս թափանցել, ներս երթալ, ներս գալ, ներս գնալ

կանգնել-1. Բարձրանալ, վեր կենւպ, ոտքի ելնել, ոտքի կանգնել: 2. Տնկվել, ցցվել: 3. Կանգ առնել, դադ արել:

ընկնել — 1. Տապալվել, զլորվել, կործանվել, վայր ընկնել, վեր ընկնել, ցած ընկնել, իյնալ (արևմտհ.), (հնց.) անկանել, ստորանւկել, (բրբ.) դմբալ

խառնվել- Միանալ, ձուլվել, զանգվել, շաղախվել, միախառնվել:

կախվել-Կախ ընկնել, կախ լինել, քաշ Ընկնել, (բրբ.) ճոլոլակ ընկնել, ճոլոլակ լինել:

107.      ա) Փակագծում տրված րայերր գրի՛ր եզակի կամ հոգնակի ձևով:

բ) Ո՞ր դեպքում բայը հոգնակի ձևով գրեցիր:

Փղի համար կնճիթը  շատ կարևոր (Է, են): Նա դրանով (է, են) ուտում ու խմում: Ձագը մոր ետևից  վազում (է, են)՝ կնճիթով նրա պոչը բռնած: Փիղ ծնողները կնճիթով  «ապտակում» (է, են ) են չարաճճի ձագուկին, որր սովորաբար  фпքր  ավտոբուսի չափ (է, են) լինում:

Երբ փիղն ընկնում(է, են) փոսը կամ խճճվում թակարդում, մյուս փղերը մեկնում(է, են) կնճիթներն ու նրան օգնում (է, են): Փիղն առանց կնճիթի (չի, չեն) կարող ապրել, բայց աֆրիկական սավաննաներում հանդիպել (է, են) կնճիթից զրկված փղեր: Նշանակում է՝ ընկերներն (է, են) կերակրել: Փղերն իրենց վիրավոր կամ հիվանդ ընկերոջը (չի, չեն) լքում:

Վաղուց ի վեր Հնդկաստանում փիղն ու մարդը բարեկամություն (է, են) անում: Խելացի ու հասկացող կենդանիները ոչ միայն ծանր աշխատանք (է, են )անում ու  կատարում մարդկանց հանձնարարությունները,այլև որպես հոգատար դայակներ խնամում (է, են) երեխաներին: Պապը, հայրն ու թոռը կարող (է,են) նույն փղի «սաները» լինել, չէ՞ որ փղերը երկար (է, են) ապրում՝ յոթանասունից ութսուն տարի:

110.  Բնակավայր կամ տեղանք  ցույց տվող բառերին  այնպիսի ածանցներ ավելացրո´ւ,  որ նոր բառերը տվյալ տեղի բնակիչ  իմաստն արտահայտեն:

Օրինակ լեռ — լեռնցի:

Եբևան, քաղաք, Վան, Մուշ, Աշտարակ, Արտաշատ, Դվին, Կարս, Գյումրի, Լոռի, Ամերիկա,  Նյու-Յորք, Լոնդոն, սար, գյուղ, Վրաստան:

Ինչո՞ւ մեծատսռով գրվող բառերր փոքրատառով դար­ձան:

урок 21

3.

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

 1. Где жили первобытные люди?
  Первобытные люди жили в пищерах
  2. Почему учёных заинтересовали стены
  пещер?
  3. Что означали рисунки в каменных пещерах?
  4. Почему люди сталиобозначать слово рисунком-знаком?
  5. Как возникло буквенное письмо?
  6.Почему алфавиты разных языков имеют неодинаковое количество букв?

  7. Кем был создан армянский алфавит?

4.

Подберите из текста однокоренные слова к данным.
Писать, камень, рисовать, создать, изобретение, путешествие, волна, буква.

5.

Вместо точек вставьте нужные предлоги.

 1. Самые древние письмена написаны … камне. 2. Учёные нашли рисунки
  … стенах пещер. 3. В рисунках древние люди рассказывали … своей жизни. 4.
  Наша речь состоит … отдельных слов. 5. В алфавите буквы расположены …
  определённом порядке. 6. Армянский алфавит был создан … 405 году.

7.

К словам левого столбика подберите близкие по смыслу слова правого
столбика. Напишите их парами.

алфавит школьник
огонь создание
ученик азбука
древний рисунок
картинка пламя
изобретение алый
красный старинный

8.

Дополните пословицы антонимами выделенных слов.

 1. Знай больше, говори … . 2. Ученье – …, а неученье – тьма. 3. Встречают
  по одёжке – … по уму. 4. Умный не всегда развяжет, что … завяжет. 5. Кто
  хочет … знать, тому надо мало спать.

16.12.2022

101.      Փակագծում արված թվականներն այնպե´ս գրիր, որ պատասխանեն ոչ թե քանի՞, այլ ո՞ր կամ ո՞րերորդ հարցին (ո՞ր ածանցով դարձրիր):

Օրինակ՝ (Հինգ) տարի է՝ դպրոց եմ գալիս: — Հինգերորդ տարին է՝ դպրոց եմ գալիս:

(Տասն) օր է, որ բակ չեմ իջել:

Տասներորդ օրն է , որ բակ չեմ իջել:

(Երեք) դասարանցի քույրիկս երկու տարով փոքր է ինձ-

նից:
Երորդ դասարանցի քույրիկս երկու տարով փոքր է ինձնից:

Երկիր թռչող յուրաքանչյուր (երկու) նավն ինձ հյուրեր է բերում:

Երկիր թռչող յուրաքանչյուր երկրորդ նավն ինձ հյուրեր է բերում:

Խաղի (երեսունհինգ) րոպեում եղբայրս գոլ խփեց:

Խաղի երեսունհինգերորդ րոպեում եղբայրս գոլ խփեց:

Մեկից սկսած յուրաքանչյուր (տասներկու) թիվն աոանց մնացորղի կբաժանվի տասներկուսի:

Մեկից սկսած յուրաքանչյուր տասներկուերորդ թիվն աոանց մնացորղի կբաժանվի տասներկուսի:

Յուրաքանչյուր (չորս) ամսվա (քսանութ) օրը նվիրում էր աշխատանքսւյին սեղանն ու պահարանը կարգի բերելուն:
Իմ (մեկ) գործը քեզ սիրով օգնելն է:

Յուրաքանչյուր չորորդ ամսվա (քսանութերորդ օրը նվիրում էր աշխատանքսւյին սեղանն ու պահարանը կարգի բերելուն:
Իմ առաջին գործը քեզ սիրով օգնելն է:

Կյանքի (ութսուներկու) տարում որոշեց հեծանիվ քշել:


Կյանքի ութսուներկուերորդ տարում որոշեց հեծանիվ քշել:

102.      Փակագծում տրված գոյականները գրի´ր եզակի կամ հոգնակի ձևով (պահանջվող ձևն ինչպե՞ս գտար):

Տղան համարձակ առաջ եկավ: Օրերը ամառանոցում արագ ու հետաքրքիր են անցնում: Ծովափի ժայոերին թառել են սպիտակ թռչունները:Ոստիկանները այդ տանը մի իսկական գա­զանանոց հայտնաբերեցին: Մարդիկ կարող են հիսուն ձևով «այո» ասել, բայց այդ բառի գրության միայն մեկ ձև կա: Այդ լճի ջուրը երբեք չի սառչում: Մաքուր, անձրևից դեռ թաց փողոցը դատարկ էր: Հավանաբար մարդիկ քնած էին:

15.12.2022

15.12.22

Վիլյամ Սարոյան. «Բան ունեմ ասելու»:

Առաջադրանքներ

Ա) Գրավոր մեկնաբանե’ք հետևյալ մտքերը․

 • Շատ  բան  ցանկացող  շատ  մարդ  կա.    փորձեք  չափից  շատ  բան  չուզել,  փորձեք  բավարարվել  ձեր  ունեցածով,  որովհետև  ձեր  ունեցածը    լիուլի  է․․․
 • Չկան  ավելի  անուշ  ու  ջերմ  բաներ,  քան  ձեզ  համար  ոչինչ  չպահանջող  և  ուրիշներին  սեր  պարգևող  ձեր  իսկ  սրտերը:
 • Ձեզնից  յուրաքանչյուրը  մի-մի  միլիոնատեր  է`  հրաշալի  բաներ  տալու  համար: 
 • Եվ  ինչքան  շատ  տաք,  էնքան  շատ    կստանաք:

Բ) Առանձնացրե՛ք Ձմեռ պապին ուղղված խոսքերը։ Համաձա՞յն եք, թե՞ համաձայն չեք։ Հիմնավորե՛ք։

19.12.2022

1.
Որոշիր C-2;3 կետի օրդինատը:

Պատասխան՝ 3

2.

Կոորդինատային հարթության վրա նշված են x և y կոորդինատներով կետեր:

ՈրոշիրA կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ A( 3 ; 4 )


3.

Կոորդինատային առանցքներից մեկի վրա վերցված է կետ: Պարզիր, թե ո՞ր առանցքի վրա է այն գտնվում:

K(0;16) կետը գտնվում է  օրդինատների առանցքի վրա:


4.

Որոշիր, թե ո՞ ր քառորդում է գտնվում տրված կետը:

E(21;−23) կետը գտնվում է  IV քառորդում:


5.

Տրված են հետևյալ կետերը՝

C(45;−10)

K(−10;45)

M(45;21)

R(−10;−22)

Որոշիր, թե ո՞ր կետն է գտնվում I-ին քառորդում:

 • R III
 • K II
 • M I
 • C IV


6.

Կոորդինատային հարթության վրա տրված է (2;6)կետը:

Ո՞ր կետն է համաչափ տրված կետին օրդինատների առանցքի նկատմամբ:

 • (−2;−6)
 • (2;−6)
 • (2;6)
 • (−2;6)


7.

Հայտնի է, որ A, B, C և D կետերը ուղղանկյան գագաթներ են:

Երեք կետերի կոորդինատները տրված են՝ A(0;0);B(0;1);D(4;0)

Գտիր C չորրորդ կետի կոորդինատները:

C( 4 ; 1  )


8.

Կոորդինատային հարթության վրա վերցված է (−55;0) կոորդինատներով կետը:

Գտիրy-երի առանցքի նկատմամբ նրան համաչափ կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ ( 55 ; 0  )


9.

Պատասխանիր հետևյալ հարցերին:

1. Հատվածի մի ծայրակետը O(0;0) կետն է:

Մյուս ծայրակետը (18;0) կոորդինատներով A կետն է:

Որոշիր O A հատվածի C միջնակետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ C(9;0)

2. Հատվածի մի ծայրակետը O(0;0) կետն է:

Մյուս ծայրակետը (0;36) կոորդինատներով B կետն է:

Որոշիր OB հատվածի D միջնակետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ D(0 ; 18 )

19.12.2022

1.
Որոշիր C-2;3 կետի օրդինատը:

Պատասխան՝ 6

2.

Կոորդինատային հարթության վրա նշված են x և y կոորդինատներով կետեր:

ՈրոշիրA կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ A( : )


3.

Կոորդինատային առանցքներից մեկի վրա վերցված է կետ: Պարզիր, թե ո՞ր առանցքի վրա է այն գտնվում:

K(0;16) կետը գտնվում է օրդինատներիաբսցիսների

 առանցքի վրա:


4.

Կոորդինատային առանցքներից մեկի վրա վերցված է կետ: Պարզիր, թե ո՞ր առանցքի վրա է այն գտնվում:

K(0;16) կետը գտնվում է օրդինատներիաբսցիսների առանցքի վրա:


5.

Տրված են հետևյալ կետերը՝

C(45;−10)

K(−10;45)

M(45;21)

R(−10;−22)

Որոշիր, թե ո՞ր կետն է գտնվում I-ին քառորդում:

 • R
 • K
 • M
 • C


6.

Կոորդինատային հարթության վրա տրված է (2;6)կետը:

Ո՞ր կետն է համաչափ տրված կետին օրդինատների առանցքի նկատմամբ:

 • (−2;−6)
 • (2;−6)
 • (2;6)
 • (−2;6)


7.

Հայտնի է, որ A, B, C և D կետերը ուղղանկյան գագաթներ են:

Երեք կետերի կոորդինատները տրված են՝ A(0;0);B(0;1);D(4;0)

Գտիր C չորրորդ կետի կոորդինատները:

C( ;  )


8.

Կոորդինատային հարթության վրա վերցված է (−55;0) կոորդինատներով կետը:

Գտիրy-երի առանցքի նկատմամբ նրան համաչափ կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ ( ;  )


9.

Պատասխանիր հետևյալ հարցերին:

1. Հատվածի մի ծայրակետը O(0;0) կետն է:

Մյուս ծայրակետը (18;0) կոորդինատներով A կետն է:

Որոշիր OA հատվածի C միջնակետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ C(;)

2. Հատվածի մի ծայրակետը O(0;0) կետն է:

Մյուս ծայրակետը (0;36) կոորդինատներով B կետն է:

Որոշիր OB հատվածի D միջնակետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ D( ; )

16.12.2022

 1. Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող
  են ունենալ արտադրիչները։


 2. Շրջանագծի շառավիղը 8 սմ է (տե՛ս նկ. 70)։ Որքա՞ն է քառակուսու
  անկյունագծերի երկարությունների գումարը։
 3. ABCD ուղղանկյան BD անկյունագծի երկարությունը 26 սմ է, ABD
  եռանկյան պարագիծը` 60 սմ (տե՛ս նկ. 71)։ Որքա՞ն է ABCD
  ուղղանկյան պարագիծը։


  664.
  Մի քաղաքից մյուսը միաժամանակ ուղևորվեցին երկու մեքենաներ. առաջինի արագությունը 85 կմ/ժ էր, երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։
  Երբ առաջին մեքենան տեղ հասավ, երկրորդին մնում էր անցնելու
  30 կմ։ Գտե՛ք քաղաքների հեռավորությունը։


  630.
  Պատկերված մարմինները (տե՛ս նկ.69) կազմված են 8 սմ3
  ծավալ
  ունեցող միանման չորսուներից։ Գտե՛ք այդ մարմինների ծավալները և որոշե՛ք, թե նրանցից որոնց ծավալներն են իրար հավասար։

  628.
  Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու բացասական թվերից ավելի մեծ է այն
  թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է։


  629.Քանի՞ մետր է միատեսակ գործվածքի երկու կտորներից
  յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե առաջին կտորը, որում
  երկրորդից 16 մ-ով ավելի գործվածք կա, արժե 168000 դրամ, իսկ
  երկրորդը՝ 120000 դրամ։

14.12.2022

14.12.22

Կարդա’ Վիլյամ Սարոյանի «Բան ունեմ ասելու» պիեսը եւ գրի’ր, թե ո°րն էր պիեսի ասելիքը։

Այս պատմվածքի ասելիքը որ, պետք է հավատալ քեզ և ամեն քո երզանքները կլինեն և դու կլինես շատ ուրախ:

15.12.2022

 1. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի
  հավասարություն.
  ա) – 5 · (4 + 3) = — 5 · 4 + -5 · 3, գ) 11 · (–6 + 5) = 11 · -6 + 11 · 5,
  բ) 8 · (–7 – 1) = 8 · -7 — 8 · 1, դ) –2 · (10 – 2) = — 2 · 10 — — 2 · 2:
 1. Հայտնի են 1 թվի հետևյալ հատկությունները.
  ա) բնական թիվը 1-ի
  բաժանելիս ստացվում է նույն թիվը, ոչ

  բ) բնական թիվը ինքն իրեն
  բաժանելիս ստացվում է 1։
  Ճի՞շտ են արդյոք այդ հատկությունները
  բացասական ամբողջ թվերի դեպքում։ ՝

 1. Տրված են երկու կոտորակներ՝
  3141/7777 = 31413141/77777777 :
  Նրանցից ո՞րն է ավելի մեծ։հավասար են

 2. Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
  ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը,
  (-5) + (-11) + (+18) + (-9) + (+6)= -1, 1

  բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։
  5 + 11 — 18 + 9 — 6= 1
 3. Որո՞նք են այն չորս հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից
  ամենամեծը հավասար է՝
  ա) –11-ի, -12, -13, -14
  բ) 0-ի,-1, -2, -3
  գ) +2-ի, +3 +4 +5
  դ) –1-ի։ , -2 -3 -4

  681.Հայտնի են երկու քառակուսիների մակերեսները (տե՛ս նկ. 72)։ Գտե՛ք ներկված
  եռանկյան մակերեսը։

  683.Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը, երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

  686.Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքները 5-ից փոքր են։


  5, 4, 3, 2, 1, 0