1.12.2022

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) (–3) · (–7), գ) (–1) · (–20),
  բ) (+3) · (+4), դ) (+8) · (+5),


 2. Հաշվե՛ք.
  ա) (–8) · (+16), գ) (+17) · (–4),
  բ) (–7) · (+5), դ) (+21) · (–6),


 3. Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.
  ա) (–4) · (–5), գ) (+32) · (–6), ե) (+1) · (+23), է) (–19) · (+7),
  բ) (–8) · 0, դ) 0 · (–1), զ) (+14) · (–25), ը) (–10) · (+12)։ 4. Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.
  ա) (–5) · (–7) և 0, դ) (+3) · (+9) և (+8) · (–7),
  բ) (–8) · (+6) և 0, ե) (–14) · (–12) և (–10) · (+2),
  գ) (+16) · (–5) և 0, զ) (+20) · (–1) և (–6) · (–3)։
 5. Համեմատե՛ք թվերը.
  ա) (–5) · 0 և 4, գ) –100 և 100 · (–3) · 0,
  բ) (7 · 0) · (–9) և –2, դ) 8 և 37 · (0 · 20)։ 6. Գտե՛ք արտադրյալը.
  ա) 16 · (–3) · 6, գ) 14 · (–5) · (–7),
  բ) (–8) · (–4) · 3, դ) (–15) · 17 · (–2),

 7. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
  հավասարություն.
  ա) * ։ 3 = –7, գ) * ։ (–8) = –6,
  բ) * ։ (–5) = 2, 8. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի
  փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.
  ա) (–4) · (–5) * 0,
  բ) (–8) · 5 * 0,
  գ) 7 · (–3) * (–2) · (–1),
 9. Կատարե՛ք գործողությունները.
  ա) (+3) · (–8) + (–6) · (+2) – (–4) · (–7),
  բ) (–13) · (–6) – (+4) · (+18) – (–5) · (+20),
  գ) (–25) · (+4) – (+100) · (–1) + (+4) · (–40),
  դ) (+2) · (–5) + (–3) · (–7) – (+16) · (–7)։
 10. Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.
  –40, +32, –1, 0, –12, +9:


  599.Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը դրական,բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական: