2.11.2022

  1. Բետոնը ցեմենտի, ավազի և խճի խառնուրդ է։ Ցեմենտը բետոնի
    1/7մասն է, ավազը՝2/7 -ը, իսկ խիճը՝ 4/7-ը։ Բետոնի բաղադրիչների
    համար կազմե՛ք շրջանաձև դիագրամ։

265.Դիագրամում (նկ. 29) ցույց է տրված, թե
անտառի որ մասն է կազմում ծառերի
այս կամ այն տեսակը։ Պատասխանե՛ք
հետևյալ հարցերին.
ա) Ծառերից ո՞րն է ամենաշատ տարածվածն այդ անտառում, և ո՞րը՝
ամենաքիչը։Ամենաշատը՝ թխկի 108, ամենաքիչը՝ եղևնի36:
բ) Տվյալ անտառը հիմնականում ինչպիսի՞ ծառերից է կազմված՝ սաղարթավո՞ր, թե՞ փշատերև։
Ամենաշատը փշատերև ծառեր:
գ) Անտառի քանի՞ տոկոսն է բաժին ընկնում սաղարթավոր
ծառերին։ Կղնի:
դ) Անտառի քանի՞ տոկոսն են կազմում փշատերև ծառերը։

266.Դասագրքի 25000 օրինակ տպաքանակն ամբողջությամբ տպագրվել է մեկ աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում։ Օգտվելով
գծային դիագրամից (նկ. 30)՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) Տպաքանակի ո՞ր մասն է տպագրվել ուրբաթ օրը։
20%
բ) Շաբաթվա ո՞ր օրերին է տպագրվել տպաքանակի 20 %-ից ավելին։
Հինգշաբթի և երեքշաբթի:
գ) Շաբաթվա ո՞ր օրն են տպագրվել ամենամեծ քանակով դասագրքեր։ Իսկ ամենափո՞քր քանակով։ Ի՞նչ քանակներ են դրանք։ Ամենամեծը՝ Հինգշաբթի , ամենափոքրը՝ Չորեքշաբթի

267.Կազմե՛ք գծային դիագրամ հետևյալ տվյալներով. Հայաստանում
1913 թ. հրատարակվել է 55 անուն գիրք, 1940 թ.՝ 699, 1950 թ.՝ 830,
1960 թ.՝ 1247, 1965 թ.՝ 1033, 1970 թ.՝ 1063։

269.Կազմե՛ք սյունակաձև դիագրամ հետևյալ տվյալներով. Հայաստանի տարածքի մակերեսը մոտավորապես 29000 կմ2
է, Վրաստանինը՝ 70000 կմ2, Բելառուսինը՝ 208000 կմ2, Մոլդովայինը՝ 34000 կմ2:


Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s