Գործական Քերականություն

1. Ամառվա ամենահետաքրքիր դեպքը գրավոր պատմիր ու պատմությունդ վերնագրի՛ր(եթե չգիտես հետաքրքիր մի դեպք. ամառվա մի օ՛րը նկարագրիր):

Ամառվա ամենահետաքրքիր օրը՝ իմ ծննդյան օրն էր: Քանի որ ես վախկոտ եմ, ես չէի սպասում ինձանից, որ ես կհամարձակվեմ նստել ատրակցիոններ:

3.            Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

1.դարպաս,2.Եղինջ, 3.թակարդ,4.կաթսա, 5.շյուղ. 6. պատշգամբ, 7. սրճեփ:

5. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմությո՛ւն հորինիր:

Թանկ, թմբուկ, հերթ, հիշել, բերդ, գիրք, թիթեռ, թմրած,ընծա, կեռաս:

Ես ունեմ ինձ համար մի թանկ գիրք:Երբ ինձ նվիրեցին այդ ընծան ես շատ ուրախացա, որովհետև այն մեր հայկական պատմություն բերդերի մասին էր: Ես կարդալուց կեռաս էի ուտում և ես հիշեցի , որ ես ուշանում եմ թմբուկի դասը այն -տեղ ինձ հյուրասիրեցին կեռասներ:

7.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գրիր և տեքտը վերականգնի՛ր:

Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ:Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: Որոշ մարդիկ էլ այդպիսին են:Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա: 

УРОК 3

smbatyannune

1.Читаем текст,обсуждаем

Сказка о потерянном времени (Евгений Шварц)

2.Тема урока : Падежи в русском языке

Падежи и падежные предлоги

3.Домашнее задание

1.Поставьте существительные в родительном падеже.

Собака-собаки, лодка-лодки, море-моря , диктант-диктанта, лётчик-лётчика, вода-воды, корова- коровы, молоко- молока, дедушка-дедушки, дорога-дороги, инженер-инженера, бабочка- бабочки.

2. Запиши словосочетания с данными существительными. Обозначь падеж существительных.

Привет (кому?) (брат, сестра)______ брату___и сестре_____ дательный_____________­­­­­­­­­­­­­_______________
Радовался (чему?) (весна, праздник)____ весне , празднику_______ дательный________________________
Писать (чем?) (перо, мел)_________ пером, мелом___________творительный________________________
Рассказывать (о ком?) (лиса, сова)__о_лисе, о сове___________предложный____________________
Урожай (чего?) (овёс, пшеница)___овса, пшеницы__________родительный__________________________
Рассказ (кого?) (ветеран)___ветерана _______винительный_____________

3.Впиши подходящие по смыслу предлоги, укажи все падежи существительных.

Добежать до реки-родительный, подъехал к заводу- дательный, летел над полем- творительный, читал о животных- предложный, смотрел на картину-предложный, нашёл в портфеле-винительный, поставил на полку-предложный, ушёл с другом-творительный, поздравление от мамы-родительный, поскакал по дороге-дательный.

Предлоги: над, на, от, по, с, в, к, о, до.