մայրենի

Կարդա՛ սահմանումները և այդ սկզբունքով վանկատի՛ր բառերը։ Չմոռանա՛ս գունավորել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները։

  • Երկու ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը անցնում է հաջորդ տող։

Օրինակ՝ գարուն- գա-րուն

Պահարան-  Պա-հա-րան

Քաղաք-քա-ղաք

Թանաք-թա-նաք

Կարագ-կա-րագ

Հեծանիվ- հե- ծա- նիվ

Ուղիղ-ու-ղիղ

Պայուսակ—պա- յու-սակ

Դանակ-դա-նակ

Գազար-գա-զար

Թանաքաման-թա-նա-քա-ման

եր-եպխ

Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր փակ վանկերը։

Երեխա-եր-եխ-ա

Պարագա-պա-րա-գա

Հանրաքվե-հան-րաք-վե

Ընձուղտ-ըն-ձուխտ

Աբեղա-աբ-եղ- ա

Մաքրել- մաք-րել

Բարձր-բար-ձր

Վարքագիծ-վար-քա- գիծ

Չորրորդ-չոր-րորդ

Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր բաց վանկերը։

Հացաման- հաց-ամ- ան

Սիրելի- սի-րե-լի

Ձնհալ-ձն-հալ

Կամավոր-կամ-ավ-որ

Կարդա՛ սահմանումը և նույն սկզբունքով վանկատի՛ր տրված բառերը։

Երկու և ավելի բաղաձայններից միայն վերջինն է անցնում հաջորդ տող։

Օրինակ՝

Ընկույզ-ըն-կույզ

Աստղիկ- Աստ-ղիկ

Կարծրանալ-կարծ-րանալ

Խնդրագիրք, իշխանություն, մկնդեղ, մրցաշար, կարգադրել, խնդրագիրք, վարդակակաչ, սառնարան, երկնասլաց։

Եթե գաղտնավանկի ը-ն բառի առաջին հնչյունն է (սպասել, զբաղվել, ստանալ, սկիզբ․․․ ) ապա այդ ը-ն կարելի է չգրել և չառանձնացնել տվյալ վանկը։

Եվ տառը տողադարձի ժամանակ բաժանվում է ե, վ տառերի, երբ դրանք պատկանում են տարբեր վանկերի։

Հևալ-հեվ-ալ

Երևույթ-երեվ-ություն

Տերևաթափ-տերեվ-աթափ

Հարևան-հարեվ-ան

Գրի՛ր նմանատիպ բառեր և վանկատի՛ր։

Արևամուտ-արեվ-ամուտ

Ո՞ր շարքում տողադարձի սխալ կա։

Մա-նըր, թըխ-վածք, սպա-սել , հարեվ-ան, սխալ է

Պար-զամիտ, թը-ռիչք, լռութ-յուն

Անկր-կնելի, վար-դագույն,, համալ-սարան, տր-տըն-ջալ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s