Մայրենի

14 երեքշաբթի

Տանը

  • Ո՞ր շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։

1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ, այգեգործություն, այգեպան

2. բախտ, բախտավոր, բակ, բաղադրիչ, բաղաձայն

3. թավիշ, թատերագետ, թարգմանել, թարթիչ, թիթեռ

4. լավատես, լավորակ, լեգենդ, լեռնային, լեռնալիճ

5. երանգ, երանելի, երաշխիք, երաշտ, երգ

6. զանգ, զավակ, զարդարել, զարմանալ, զբաղվել

Կապակցությունների իմաստն արտահայտիր մեկ բառով։

Բուրդ տվող-

Հոգի խռովող-հոգեխռով

Դեմքի գիծ-դիմագիծ

Պատիժ տալ-պատժել

Խորհուրդ տվող-խորհրդատու

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ

Գինի վաճառող-գինեվաճառ

Պտուղ տվող-պտղատու

Կուռք պաշտող-երկրպագու

Միտք անել-մտածել

Տրված բառերում գտի՛ր թաքնված արմատները։

Ընկուզենի-ընկույզ

Ծուլություն-ծույլ

Ջրազուրկ -ջուր

Գուժել

Լուսանալ-լույս

Ձնաբուք-ձյուն

Այս հղումով կարդա՛ քեզ հետաքրքրող տեղեկությունը և ընկերներիդ համար հակիրճ և հետաքրքրական (բանավոր) պատում պատրաստիր։

15 չորեքշաբթի

հինգշաբթի

Կատարել առաջադրանքները

25.Տրված բառերը հնչյունախմբերի են բաժանվածՈւշադրությո´ւն դարձրու դրանց մեջ մտնող ձայնավորներին ու բաղաձայններին և պատասխանի´ր հարցերին:

Մարդասեր — մար-դա-սեր, կառապան — կա-ռա-պան, ձեռագիր

-ձե-ռա-գիր, հեռագիր-հե — ռա-գիր, մեղեդի — մե-ղե-դի, բարեկամ

-բա-րե-կամ,աշակերտ — ա-շա-կերտ, ուրիշ- ու-րիշ, օղապարան

-օ-ղա-պա-րան, օրինակ — օ-րի-նակ:

Վանկը քանի՞ հնչյունից կարող է կազմվել:

Վանկը կարող է կազմվեն 1-4հնչյուններից

Վանկում ինչպիսի՞ հնչյունի առկայությունն  է պարտադիր:

Վանկում պարտադիր է ձայնավորի առկայությունը

26. Նախորդ վարժության օրինակով՝ տրված բառերը վանկերի բաժանի´ր (փակագծում տրված է դրանց քանակը):

Արահետ -ա-րա-հետ, կածան կա-ծան, հերոս հե-րոս, բերանբաց բե-րան-բաց, արկածային

-ար-կա-ծա-յին, արդարադատ ար-դա-րա-դատ, կարգապահ կար-գա-պահ, հերթական -հեր-թա-կան,

մատակարարել -մա-տա-կա-րա-րել, ազատասեր -ա-զա-տա-սեր:

27.Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը:

Օրինակ՝

թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև-տերև, ա-րև-մուտք-արևմուտք, ա-րև-կող-արևկող, Տա-թև-Տաթև:

Բ. Տե-րե-վա-թափ-տերևաթափ, անձ-րե-վա-յին-անձրևային, ա-րե-վոտ-արևետ, հե-վալ-հևալ, բե-վե-ռա- յին-բեվեռային, ձե-վա-կան-ձևական, թե-վա-վոր-թևավոր, ու-ղե-վոր—ուղևոր,սե-վա-նալ-սևանալ:

28.Տրված բառերը վանկատի´ր (վանկերի բաժանի՛ր): Ընդգծի՛ր այն  և— երըորոնք վանկատման ժամանակ երկու տառով (ե, վչեն գրվում:

Սևուկ-սե-վուկ, թեթևությունթե-թե-թե-վու-թյուն, անձրև-ան-ձրև բարևել-բա-րև-ել, կարևոր-կա-րև-որ, արևշող-ա-րև- շող, թևանցուկ-թթև-ան-ցուկ, տևական-տև-ա-կան, թեթև-թթե-թև:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s