Մաթեմատիկա

  1. 5+5+5=15

6×6-6=36

33-3=30

( 22+2) +(2×2)=28

99+(9:9)=100

5-(5:5)=4

(55:5)+5=16

99+(9:9)=100

5-(5:5)=4

(55:5)+5=16

99+(9:9)=100

5×5+5+5:5=31

2x2x2x2:2=15

(6×6):6=6

(77:7)+7=18

(888:8)+8=11

(44:4)-(4:4)=10

2. X-I=IX

IV+II=VI

VIII+II=X

VII=VI+I

X-IV=VI

VIII-III=V

XII=VII+V

VI+IV=X

3.    2ձկն.-2ր-3ձուկ

        4 ձկն.-2 ր-3×2=6

         4 ձկն.-  2 ր-6 ձուկ

        4 ր-6×2=12ձ

4.    2 ժ.-5 հոգի

        1հ-10 ժ

        5 հ-10:5=2 ժ

5. 8+5+5=18տ.

6.  21-4=17

     17-5=12